ภาพรวมประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  (The Lao Peoples Democratic Republic)

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
(The Lao Peoples Democratic Republic)

เป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความใกล้ชิดกับไทยทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม มีเขตแดนติดต่อกับไทยทั้งทางบกและทางน้ำ ถึง 1,810 กิโลเมตร พัฒนาการต่าง ๆ ในลาวจึงส่งผลกระทบต่อไทยและการกำหนดนโยบายของไทยต่อภูมิภาคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สามารถเป็นแหล่งป้อนวัตถุดิบ แหล่งพลังงานสำรอง และแหล่งลงทุนของไทยเพื่อการผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศที่สามที่ให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาว

เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกทางทะเล แต่สามารถเป็นจุดเชื่อมต่อ (land bridge หรือ land link) ด้านการคมนาคมขนส่งและการส่งออกสินค้าของไทยไปยังประเทศที่สามในอนุภูมิภาคพื้นที่ 237,000 ตร.กม.
ประธานประเทศ นายบุนยัง วอละจิด (Bounhang VORACHIT)
เมืองหลวง นครหลวงเวียงจันทน์ (Vientiane)
นายกรัฐมนตรี นายทองลุน สีสุลิด (Thongloun SISOULITH)
ประชากร 6.85 ล้านคน (มิถุนายน 2560)
รองนายกรัฐมนตรี
นายบุนทอง จิดมะนี
นายสอนไซ สีพันดอน
นายสมดี ดวงดี
นายมะไลทอง กมมะสิด
ภาษาราชการ ภาษาลาว
วันชาติ 2 ธันวาคม
ศาสนา พุทธ (ร้อยละ 75) นับถือผี (ร้อยละ 16-17)
วันสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับไทย 19 ธันวาคม 2493 (ครบ 60 ปีเมื่อปี 53)
GDP 14.97 พันล้าน USD (ปี 2560)
สกุลเงิน กีบ (240 กีบ : 1 บาท ) (มิถุนายน 2560)
GDP per Capita 2,051.05 USD
เงินทุนสำรอง845.8 ล้าน USD
Real GDP Growthร้อยละ 6.79 (ปี 2560)
อุตสาหกรรมหลัก เหมืองแร่ โครงการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ไม้แปรรูป อุตสาหกรรมเกษตร ก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม ท่องเที่ยว
อัตราเงินเฟ้อ ร้อยละ 2.30 (ปี 2560)
ทรัพยากรสำคัญ ไม้ แหล่งน้ำผลิตกระแสไฟฟ้า ยิปซั่ม ดีบุก ทองคำ ตะกั่ว อัญมณี เหล็ก ถ่านหิน ลิกไนต์ ข้าวโพด
สินค้าส่งออกสำคัญ สินแร่ ทองคำแท่ง เศษโลหะ ไม้ซุง ผลิตภัณฑ์ไม้แปรรูป ยาสูบ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ตลาดส่งออกสำคัญ ไทย จีน เวียดนาม ออสเตรเลีย เยอรมนี ญี่ปุ่น
สินค้านำเข้าสำคัญ น้ำมันเชื้อเพลิง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เหล็ก ชิ้นส่วนรถยนต์และอะไหล่ยนต์ ผลิตภัณฑ์และเครื่องใช้ที่ทำด้วยยาง 
ตลาดนำเข้าสำคัญ ไทย จีน เวียดนาม เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น สิงคโปร์

การลงทุนจากต่างประเทศ

สปป.ลาว มีนโยบายเปิดรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยประกาศใช้กฎหมายส่งเสริมการลงทุน (ฉบับปรับปรุง) 9 สาขา มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (1) อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง (2) การเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (3) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป (4) อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (5) การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (6) ธุรกิจโรงพยาบาล (7) การลงทุน การบริการ และการสาธารณูปโภค (8) ธนาคารและสถาบันการเงิน (9) ศูนย์การค้าที่ทันสมัย ทั้งนี้ ผู้ที่จะเข้ามาลงทุนจะต้องมีทุนจดทะเบียนอย่างน้อย 1,200 ล้านกีบ (ประมาณ 4.8 ล้านบาท) หรือ มีแรงงานลาวที่มีสัญญาจ้างอย่างน้อย 1 ปี จำนวน 5 คนขึ้นไป นอกจากนี้ ยังให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพิ่มเติมในการลงทุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรม การศึกษา และโรงพยาบาล

ปัจจุบัน ประเทศไทยเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว ทั้งหมดจำนวน 757 โครงการ มีมูลค่าการลงทุน 4,423 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในลำดับที่ 2 รองจาการลงทุนของจีน (สถานะเดือนตุลาคม 2561)

       ภาวการณ์ลงทุนใน สปป. ลาว ปี 2559 (ม.ค.-ธ.ค.)

ลำดับที่ประเทศผู้ลงทุนจำนวนโครงการจำนวนเงินลงทุน
(USD)
1.จีน31,075,151,550
2.สปป. ลาว16451,746,462
3.ออสเตรเลีย17,500,000
4.มาเลเซีย17,000,000
5.ฮ่องกง15,000,000
6.เวียดนาม24,500,000
7.ไทย*12,000,000
รวม251,552,898,012

ภาพรวมเศรษฐกิจสปป.ลาว

สปป.ลาว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 8 (ปี 2559 - 2563) โดยระบุนโยบายสำคัญที่จะผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 8 ประการ คือ (1) ควบคุมเศรษฐกิจระดับมหภาคให้มีเสถียรภาพ (2) ควบคุมการจัดเก็บงบประมาณรายรับให้มีประสิทธิผล (3) สร้างเสริมศักยภาพหน่วยงานด้านการค้นคว้าวิจัย (4) ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการลงทุน (5) ส่งเสริมการผลิตสินค้าและการบริการที่หลากหลาย (6) สนับสนุนโครงการลงทุนที่ได้รับการอนุมัติให้สามารถดำเนินการจนแล้วเสร็จ (7) ปรับปรุงการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ (8) ปรับปรุงกลไกการบริหารงานของรัฐให้มีความโปร่งใส รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ


Coming Soon