เกาะติดข่าว

คาดการณ์ปี 2017 เศรษฐกิจลาวจะขยายตัวร้อยละ 7
ปี 2017 นับเป็นปีที่ 2 ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ - สังคมแห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 8 และเป็นปีแรกของการปฏิบัติตามแผนงบประมาณ ตามปฏิทินรายงานการประชุมสภาแห่งชาติชุดที่ 8

...

ลาว-ไทย-ญี่ปุ่น ร่วมลงทุนโครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงียบ 1 แขวงบอลิคำไซ
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำน้ำเงียบ 1 ที่แขวงบอลิคำไซ สปป. ลาว เป็นการร่วมลงทุนระหว่างประเทศไทย (บริษัท EGATi) ประเทศญี่ปุ่น (Kansai Electric Power Company) และ สปป. ลาว (Lao Holding State Enterprise) มีกำลังผลิต 291 เมกกะวัตต์ ...

ขั้นตอนการขออนุญาตและการออกใบทะเบียนสัมปทานแร่ธาตุ (กิจการค้นหา - สํารวจ)
เมื่อบริษัทได้รับสิทธิสัมปทานค้นหาและสำรวจแร่จากรัฐบาลแล้ว จะต้องจัดทำแผนการดำเนินงานประกอบด้วยแผนการค้นหาทั่วไปและแผนการสำรวจพื้นที่ ทั้งนี้แผนการค้นหาและสำรวจแร่ในแต่ละช่วง จะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สปป. ลาวก่อน...

รัฐกำหนด 7 แผนงานการขับเคลื่อนเศษฐกิจแห่งชาติ 5 ปี
แผนพัฒนาเศษฐกิจ-สังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (2559-2563) ของรัฐบาลได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องส่งเสริมด้านกสิกรรม ป่าไม้ อุตสาหกรรมและการบริการ โดยให้ภาคกสิกรรมเป็นพื้นฐานในการค้ำประกันด้านอาหารให้มีอย่างเพียงพอ ขณะเดียวกันผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในปร...

มีแรงงานลาวจำนวนมากไปทำงานในต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการทำงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทำให้ทราบว่า  ปัจจุบัน มีแรงงานลาวจำนวนมากที่ไปทำงานในต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศไทย ปี 2558 มีมากกว่า 2 แสนคน โดยทำงานแบบถูกกฎหมายเพียง 2 หมื่นกว่าคนเท่านั้น นอกนั้นทำงานอย่างไม...

นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ยืนยันว่า รายรับของประชาชนลาวเพิ่มขึ้นเกินเป้าหมายที่วางไว้
นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว ยืนยันว่า มูลค่าผลิตภัณท์มวลรวมในประเทศ (GDP) สามารถเฉลี่ยเป็นรายรับของประชาชนได้เกินระดับที่คาดไว้ในแผนการปี 2557-2558 ที่ผ่านมา.....

แขวงจำปาสักเริ่มพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะ หวังส่งเสริมการพัฒนาเพื่อรองรับการเชื่อมโยง
เมื่อเดือนสิงหาคม 2558 รัฐบาล สปป. ลาว ได้อนุญาตให้นักธุรกิจเข้ามาพัฒนานิคมเศรษฐกิจ 2 แห่งในแขวงจำปาสัก ...

การปรับปรุงกฏหมายว่าด้วยการลงทุนจากต่างชาติในธุรกิจร้านค้าปลีก – ส่งใน สปป. ลาว
นางเขมมะนี พนเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป.ลาว ได้เห็นชอบในการกำหนดกฏระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และร้านค้าปลีก – ค้าส่งให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและแก้ปัญหาผู้ลงทุน...

ลาว – เวียดนาม – กัมพูชา ร่วมหารือการท่องเที่ยวเพื่อเชื่อมต่อ 3 ประเทศ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558 นายจะเลิน วาลินทะลาสัก รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคณะผู้แทนจากแขวงจำปาสัก แขวงสาละวัน แขวงเซกอง แขวงอัตตะปือ สมาคมธุรกิจโรงแรม และบริษัทท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ได้เดินทางไปจังหวัดบิ...

ลาวพัฒนาชนบทตามโมเดลเกาหลีใต้
รัฐบาลเกาหลีใต้เตรียมช่วยเหลือรัฐบาลลาว ทำโครงการพัฒนาชนบทนำร่อง "ขบวนการหมู่บ้านใหม่" ตามแนวทางการพัฒนา......


Pages: Prev. 1 ... 10 11 12 13 14 Next