เกาะติดข่าว

กองประชุมโต๊ะกลมประจำปี 2560 ที่เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

สมาคมนักข่าวแห่ง สปป. ลาว ร่วมกับกระทรวงแผนการและการลงทุน ได้จัดพิธีแถลงข่าวเพื่อเตรียมกองประชุมโต๊ะกลม ประจำปี 2560 โดยมีนายกิแก้ว จันทะบุรี รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน นางคาร์รินา อิมโมเมนท์ ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

กองประชุมโต๊ะกลม ประจำปี 2560 ได้จัดขึ้นระว่างวันที่ 22 -23 พฤศจิกายน 2560 ที่แขวงจำปาสัก เป็นการประชุมร่วมระหว่างรัฐบาล สปป.ลาว และคู่ร่วมพัฒนาเพื่อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม แห่งชาติ 5 ปี ครั้งที่ 8โดยมีเป้าหมายเพื่อหลุดพ้นจากสถานะประเทศด้อยพัฒนาภายในปี 2563 และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้หารือ 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การลงทุนของภาคเอกชนที่มีคุณภาพ การพัฒนาความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ การพัฒนาความร่วมมือแบบไตรภาคี และการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นอกจากนี้ได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดตั้งแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรายงานแบบสมัครใจต่อที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในปี 2561 ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า
ฉบับวันที่ 24พฤศจิกายน 2560 
ที่มารูปภาพ: www.twitter.com / UN in Lao

12/01/2017กลับหน้าหลัก