เกาะติดข่าว

รัฐบาลลาว มอบหมายให้ธนาคารเร่งปรับปรุงนโยบายสินเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น

ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 397/นย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม แห่งชาติ และแผนงบประมาณประจำปี 2561 ได้มอบหมายให้ธนาคารแห่ง สปป. ลาวดำเนินงานด้านการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  


แผนการดำเนินงานด้านการเงินที่สำคัญ มีดังนี้ การรักษาเสถียรภาพทางการเงิน, การควบคุมอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับร้อยละ 5, การปรับปรุงนโยบายสินเชื่อเพื่อผลักดันให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) สามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้มากขึ้น, ผลักดันตลาดหลักทรัพย์ลาวเป็นศูนย์กลางการระดมทุนของภาคธุรกิจและภาครัฐขณะเดียวกัน ธนาคารแห่ง สปป. ลาว ได้รับมอบหมายให้ติดตามผลการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมข้อมูลและนำไปปรับปรุงการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  


ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 12 มกราคม 2561
ที่มารูปภาพ: http://jclao.com/tag/the-bank-of-the-lao-pdr-bol/

01/16/2018กลับหน้าหลัก