เกาะติดข่าว

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนลาว – ไทย ครั้งที่ 11

นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนลาว – ไทย และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนไทย – ลาว ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้คือ (1) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนลาว - ไทย ครั้งที่ 11 ในปี 2558 (2) เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่ตกค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ที่ประชุมได้รับรองบันทึกผลการประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสลาว – ไทย 4 ฉบับ บันทึกผล การประชุมคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมลาว – ไทย 3 ฉบับ และได้รับรองผลการสำรวจการปักหลักเขตแดนทางบกระหว่าง สปป. ลาว และประเทศไทย ของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมลาว – ไทย ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2557 - 31 กรกฎาคม 2560 เช่น การสำรวจและการกำหนดสัญลักษณ์บริเวณแก่งผาได การซ่อมหลักเขตแดนหมายเลข 2 - 05 ที่ได้รับความเสียหาย การจัดทำรายงานชี้แจงผลการกำหนดเส้นเขตแดนทางน้ำบริเวณดอยผาหม่น การกำหนดเส้นเขตแดนบริเวนช่องทางบ้านฮวก – กิ่วหก การเก็บข้อมูลและการร่างแผนผังหลักเขตแดนที่ 33 - 34 การดำเนินการสำรวจ 3 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมลาว – ไทย ผลการสำรวจการเก็บข้อมูลบริเวณแม่น้ำเหือง การสร้างแผนที่บริเวณห้วยโดนตามมาตราส่วน 1 : 25,000 ผลการดำเนินการสำรวจเพิ่มเติมบริเวณบ้านหนองบัวของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมลาว – ไทย และการรับรองผลการสำรวจและปรับปรุงระบบ GPS ทางน้ำบริเวณชายแดนลาว – ไทย นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบผลการประชุมดังนี้ 
 1) ผลการจัดทำแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ มาตราส่วน 1 : 25,000 จำนวน 115 หลักเขต
2) ผลการปรับปรุงเส้นชายแดนในแผนที่แม่น้ำโขงฉบับใหม่ มาตราส่วน 1 : 25,000 
 3) ผลการวัดระบบ GPS บริเวณฝั่งแม่น้ำโขง ประเทศไทย จำนวน 167 จุด 

 อย่างไรก็ดี การประชุมครั้งนี้ ฝ่ายลาวและฝ่ายไทยได้ร่วมกันพิจารณาการแก้ไขปัญหาหลักเขตแดนที่ยังตกค้างให้แล้วเสร็จ แผนการดำเนินงานระหว่างปี 2561 – 2562 ที่ประชุมได้มอบหมายให้คณะเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสลงพื้นที่ตรวจสอบ อาทิ บริเวณภูผาหม่น 3 หมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบของคณะอนุกรรมการเทคนิคร่วมลาว – ไทย และบริเวณต้นกำเนิดแม่น้ำเหือง เพื่อให้การสำรวจและการปักหลักเขตแดนทางบกลาว – ไทย แล้วเสร็จในปี 2563 และการสำรวจปักหลักเขตแดนทางน้ำลาว – ไทย ให้แล้วเสร็จในปี 2564 

 ทั้งนี้ การสำรวจและการปักหลักเขตแดนลาว – ไทยทางบก ได้เริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2540 ซึ่งทั้งสองฝ่ายสามารถสำรวจและปักหลักเขตแล้วเสร็จ 210 หลักเขต รวมความยาวของเส้นเขตแดนทางบก 676 กิโลเมตร จากความยาวของเส้นเขตแดนทางบกทั้งหมด 735 กิโลเมตร 

ที่มา: เว็ปไซต์หนังสือพิมพ์ประชาชน, เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จากhttp://www.pasaxon.org.la/hotnews/2018/22-01/h8.html

01/23/2018กลับหน้าหลัก