เกาะติดข่าว

ธนาคารโลก คาดเศรษฐกิจลาวเติบโตต่ำกว่าร้อยละ 7

ธนาคารโลกคาดการณ์ว่า GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.6 และอัตราร้อยละ 6.9 ในปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์
ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ระบุว่า GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.8 และอัตราร้อยละ 7 ในปีหน้า 

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ธนาคารโลก ได้ออกรายงานการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ระบุภาพรวมของ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจในหลายเดือนที่ผ่านมา อาทิ ความตึงเครียดทางการค้า อัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกา 
ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความผันผวนของตลาดการเงินในหลายประเทศที่เป็นตลาดใหม่ ขณะเดียวกันอัตราเงินเฟ้อก็มีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อความไม่แน่นอนของแนวโน้มการเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ 

นางวิคตอเรีย คัวคัว รองประธานธนาคารโลก ดูแลภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก กล่าวว่า การเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว
เป็นกุญแจสำคัญในการขจัดความยากจนและความบอบบางของเศรษฐกิจในภูมิภาค รวมไปถึงการปกป้องทางการค้าและความผันผวน
ในตลาดการเงิน ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโอกาสการเติบโตในระยะกลางได้ โดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนที่ยากจน ดังนั้น การกำหนด
นโยบายด้านเศรษฐกิจของแต่ละประเทศจึงมีความสำคัญและจะต้องเป็นไปเพื่อเตรียมความพร้อมและป้องกันสิ่งท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

สำหรับการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปีนี้ คาดว่าจะขยายตัวช้ากว่าปีที่ผ่านมาในอัตราร้อยละ 6.5 หากไม่นับรวมการเติบโตของเศรษฐกิจจีนแล้ว 
การเติบโตของเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก จะยังคงขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ 5.3 ในปี 2561 - 2563 โดยมีความต้องการ
ภายในประเทศเป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สำคัญ ด้านการเติบโตของเศรษฐกิจของ สปป. ลาว ในปีนี้ คาดว่าจะเติบโตอยู่ในอัตราร้อยละ 6.6 
และในปี 2562 - 2563 จะเติบโตในอัตราร้อยละ 6.9 

นายซูเดย์ เชดติ นักเศรษฐศาสตร์อาวุโสผู้รับผิดชอบภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกของธนาคารโลก ระบุว่า การเชื่อมโยงในภูมิภาค
และระหว่างประเทศต่างๆ จะเพิ่มความบอบบางต่อสภาพเศรษฐกิจจากปัจจัยภายนอก เนื่องจากความเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุให้เกิดการกีดกัน
ทางการค้าที่สูงขึ้น อาทิ การเพิ่มมาตรการกีดกันทางการค้าที่สูงขึ้น ความผันผวนของตลาดการเงินที่เพิ่มขึ้น รวมกับความบอบบางด้าน
งบประมาณและด้านการเงินภายในประเทศแล้ว อันจะส่งผลให้ประเทศที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคนี้ได้รับผลกระทบ จึงจำเป็นต้องดำเนิน
นโยบายระดับมหาภาคและระดับโครงสร้างด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ
และเพิ่มอัตราการเติบโตให้เต็มความสามารถ 

ขณะที่ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) คาดการณ์ GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโตในระดับปานกลางในอัตราร้อยละ 6.6 ในปีนี้ และ
อัตราร้อยละ 6.9 ในปีหน้า ซึ่งต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ระบุว่า การเติบโตของเศรษฐกิจ สปป. ลาว ในปีนี้จะเติบโต
ในอัตราร้อยละ 6.8 และอัตราร้อยละ 7 ในปีหน้า ด้านอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.5 จากการคาดการณ์ในเบื้องต้นขึ้นมาอยู่ที่
ร้อยละ 2.5 ในปี 2561 และร้อยละ 3.1 ในปี 2562 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 5 ตุลาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก http://laosupdate.com/10057/

10/16/2018กลับหน้าหลัก