เกาะติดข่าว

ธนาคารโลกสนับสนุนเงินกู้เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ได้มีพิธีเซ็นสัญญาเงินกู้ยืมระหว่างรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว กับธนาคารโลก สำหรับโครงการส่งเสริมความสามารถ
ในการแข่งขันและการค้าของ สปป. ลาว ในวงเงินกู้ยืมแบบผ่อนผันจำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสมาคมพัฒนาสากลภายใต้การดูแล
ของธนาคารโลก และมอบเงินทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากผู้ให้ทุนอื่นจำนวน 3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีนางทิบพะกอน จันทะวงสา 
รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน แห่ง สปป. ลาว และนายนิโกลา ปอนตารา หัวหน้าห้องว่าการธนาคารโลกประจำ สปป. ลาว เป็นผู้ลงนาม 
ในโอกาสนี้ นายสมจิด อินทะมิด รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม  

โครงการส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันและการค้าของ สปป. ลาว ข้างต้น จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี 2561 ถึง 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
สนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน การดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการลดขั้นตอนที่ซับซ้อนทางธุรกิจ การอำนวย
ความสะดวกและปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านการค้า นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว จะลดขั้นตอนการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 
โดยมุ่งลดจำนวนวันที่และการเอกสารสำหรับธุรกิจการนำเข้าและส่งออกลงครึ่งหนึ่ง ซึ่งจะครอบคลุมถึงกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
และกลุ่มธุรกิจที่มีสตรีเป็นผู้นำองค์กรให้ได้รับผลประโยชน์จากการปรับปรุงดังกล่าว การปรับปรุงเหล่านี้ยังจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนลาว
โดยทั่วไป เนื่องจากจะมีการจ้างงานใหม่ๆ และนำไปสู่การแข่งขันที่เพิ่มขึ้น ราคาสินค้าจะค่อยลดลง ซึ่งจะเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภค 

การอำนวยความสะดวกทางธุรกิจใน สปป. ลาว ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาล สปป. ลาว กำหนดไว้ สะท้อนจากตัวชี้วัดการจัดลำดับประเทศ
ที่มีความสะดวกในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ซึ่ง สปป. ลาว ตกจากลำดับ 139 ในปี 2560 มาเป็นลำดับ 141 ในปี 2561 และรัฐบาล
สปป. ลาว ได้ประกาศว่าการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจมีสำคัญในลำดับแรกของการพัฒนาเศรษฐกิจ นายนิโกลาฯ กล่าวว่า การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจสามารถดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนที่มีคุณภาพสูงเข้าไป สปป. ลาว และภาคเอกชนเหล่านี้ก็จะช่วยเพิ่มอัตรา
การขยายตัวของเศรษฐกิจและสร้างงานทำให้ประชาชนลาวมากขึ้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/38300/

11/19/2018กลับหน้าหลัก