เกาะติดข่าว

ปีนี้เศรษฐกิจ สปป. ลาว ขยายตัวช้าลง

นายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว ได้รายงานผล การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม 
และแผนงบประมาณ – เงินตรา ประจำปี 2561 ในการประชุมสภาแห่งชาติ สมัยสามัญครั้งที่ 6 ชุดที่ 8 ว่า เศรษฐกิจมหาภาคของ สปป. ลาว 
ยังมีความมั่นคงและขยายตัว อย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในจังหวะที่ช้าลง เนื่องจากปัจจัยภายในและภายนอก อาทิ ผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น
ค่าเงินกีบที่อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ การเข้มงวดของระบบสินเชื่อธนาคาร รวมไปถึงการเกิด ภัยพิบัติธรรมชาติ และอื่นๆ 

การคาดการณ์ GDP ของ สปป. ลาว ในปีนี้ ขยายตัวเพียงร้อยละ 6.5 ซึ่งต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติรับรองไว้ ที่ร้อยละ 7 โดยภาคเกษตรกรรม 
ขยายตัวร้อยละ 2.5 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 2.8 ภาคอุตสาหกรรม ขยายตัวร้อยละ 7.7 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 9.1 และภาคการบริการ
ขยายตัวร้อยละ 7.6 เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 6.4 

การดำเนินงานด้านงบประมาณของรัฐในช่วง 9 เดือนที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มดีพอสมควรเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา 
สามารถดำเนินการด้านงบประมาณได้ร้อยละ 67.04 เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.5 ของแผนการประจำปี ประกอบด้วยรายรับภายในประเทศคิดเป็นร้อยละ
69.69 แต่รายรับจากการช่วยเหลือ แบบให้เปล่ามีแนวโน้มลดลง ด้านรายจ่ายคิดเป็นร้อยละ 68.16 เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.8 ส่วนใหญ่เป็นการจ่าย
เงินเดือน การใช้จ่ายตามนโยบายต่างๆ และการชำระหนี้ นอกจากนี้ รัฐบาล สปป. ลาว ได้แก้ไขปัญหาหนี้สิน ของโครงการลงทุนของรัฐ
ด้วยหลายวิธี เช่น การชำระหนี้ด้วยแหล่งทุนปกติ การปรับการชำระหนี้สามเหลี่ยม (หนี้ระหว่างรัฐบาล – ภาคเอกชน – ธนาคาร) และ
การชำระคืนต้นทุนพันธบัตรลงทุน 

อัตราเงินเฟ้อในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในกรอบที่กำหนดไว้ ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่า ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ 
อาทิ สกุลบาท และดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
เข้าถึงได้จาก http://www.laophattananews.com/archives/45343

12/07/2018กลับหน้าหลัก