เกาะติดข่าว

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง

ปัจจุบันผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง ได้เริ่มลงมือก่อสร้างและนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่การก่อสร้าง 

โครงการก่อสร้างทางด่วนฯ เป็นการรองรับการคมนาคมขนส่งในยุคของการเชื่อมโยง ซึ่งรัฐบาล สปป. ลาว ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อรองรับการคมนาคมขนส่งให้สะดวกยิ่งขึ้น และจะทำให้ สปป. ลาว กลายเป็นประเทศที่เชื่อมโยงกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง การพัฒนาดังกล่าว
ประกอบด้วยแผนการจัดทำโครงการทางด่วนนครหลวงเวียงจันทน์ – ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา โดยมีจุดเริ่มต้นจากบ้านสีเกิด เมืองนาซายทอง 
นครหลวงเวียงจันทน์ – เมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ จากนั้นจึงจะเริ่มก่อสร้างจากเมืองวังเวียง แขวงเวียงจันทน์ – แขวงหลวงพระบาง – 
แขวงอุดมไซ – ด่านบ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา 

นายบุนยะวัด นีละไซ ผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว จากกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว ระบุว่า โครงการก่อสร้างทางด่วนจาก
นครหลวงเวียงจันทน์ – วังเวียง เป็นส่วนหนึ่งของโครงการทางด่วนลาว – จีน ที่มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่นครหลวงเวียงจันทน์ – บ่อเต็น แขวงหลวงน้ำทา 
ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศจีน โดยผ่าน 4 แขวง และ 1 นครหลวง คือ แขวงเวียงจันทน์ แขวงหลวงพระบาง แขวงอุดมไซ แขวงหลวงน้ำทา และ
นครหลวงเวียงจันทน์ ปัจจุบันเริ่มลงมือก่อสร้างจากจุดเริ่มต้นคือ ช่วงนครหลวงเวียงจันทน์ – เมืองวังเวียง รวมความยาวทั้งหมด 109.12 กิโลเมตร 
ขนาดความกว้าง 23 เมตร มี 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) โครงการดังกล่าวเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทก่อสร้างจากมณฑลยูนนาน ในรูปแบบ BOT 
ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี 

นายบุนยะวัดฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทรับเหมาก่อสร้างได้แบ่งทีมงานก่อสร้างออกเป็น 7 ทีม ประจำในแต่ละจุดก่อสร้าง และ
ได้เริ่มบุกเบิกเส้นทาง เปิดหน้าดิน และนำเอาเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 25 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/43879/

01/29/2019กลับหน้าหลัก