เกาะติดข่าว

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ร้อยละ 55.69

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ได้ดำเนินการจ่ายค่าชดเชยเป็นงวดที่ 4 จากจำนวน 7 งวด รวมมูลค่ากว่า 851 พันล้านกีบ
(99.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งไม่รวมแขวงอุดมไซ เนื่องจากยังต้องรอเอกสารรับรองรายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบ อย่างไรก็ตาม 
การก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งเปิดใช้งานตามแผนงานภายใน
ปี 2564 หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 

โครงการก่อสร้างฯ มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ การคมนาคม และการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ซึ่งจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับประเทศ
ที่มีชายแดนติดกับทะเล เช่น การเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟในประเทศไทย มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ทั้งนี้ คาดว่าโครงการดังกล่าวจะช่วย
ยกระดับ GDP ของ สปป. ลาว ให้เติบโตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเศรษฐกิจของ สปป. ลาว 

นางลัดตะนะมะนี คูนนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า โครงการก่อสร้างฯ มีความคืบหน้าร้อยละ 55.69 
ของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย การก่อสร้างจำนวน 818 จุด การเจาะอุโมงค์ 69 แห่ง สามารถเจาะได้ระยะทาง 126,544 เมตร 
การก่อสร้างสะพาน 143 แห่ง สามารถเจาะเสาเข็มสะพานได้ 213,041 เมตร ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างฯ ในแต่ละแขวง ประกอบด้วย 
แขวงหลวงน้ำทา มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 16.9 กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 97.04 แขวงอุดมไซ มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 126.6 
กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 99.3 แขวงหลวงพระบาง มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 80 กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 95.3 แขวงเวียงจันทน์ 
มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 145 กิโลเมตร มีความคืบหน้าร้อยละ 95.5 และนครหลวงเวียงจันทน์ มีระยะทางก่อสร้างทางรถไฟ 40 กิโลเมตร 
การไกล่เกลี่ยค่าชดเชยมีความคืบหน้าร้อยละ 74 ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีแรงงานชาวลาวจำนวน 4,299 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานที่ไม่มีทักษะตรง
กับงานการก่อสร้างทางรถไฟ 

สำหรับการเบิกจ่ายค่าชดเชย ตามที่ได้มีการตกลง เบื้องต้นมีการกำหนดการเบิกจ่ายจำนวน 7 งวด (งวด 1 - 3 แล้วเสร็จร้อยละ 100) ซึ่งเมื่อวันที่ 
28 ธ.ค. 2561 ได้โอนเงินงวดที่ 4 จำนวน 123.9 พันล้านกีบ (14.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เข้าบัญชีของคณะกรรมการไกล่เกลี่ยค่าชดเชยทั้ง 3 แขวง 
และนครหลวงเวียงจันทน์เป็นที่เรียบร้อย และจะทำการเบิกจ่ายให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ดังนี้ แขวงหลวงน้ำทาจำนวน 5.3 พันล้านกีบ 
(6.2 แสนดอลลาร์สหรัฐ) แขวงหลวงพระบางจำนวน 22.3 พันล้านกีบ (2.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แขวงเวียงจันทน์จำนวน 51.03 พันล้านกีบ 
(5.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และนครหลวงเวียงจันทน์จำนวน 45.2 พันล้านกีบ (5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) สำหรับแขวงอุดมไซยังต้องรอเอกสารรับรอง
รายงานการเบิกจ่ายตามระเบียบจากทางแขวง ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจโครงการก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟในประเทศไทย
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแผนงบประมาณการชดเชยให้ผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งดำเนินการแล้วเสร็จร้อยละ 95 นอกจากนี้ ได้มีการจัดการประมูล
เพื่อจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาและศึกษาความเป็นไปได้สำหรับโครงการก่อสร้างทางรถไฟจากนครหลวงเวียงจันทน์ – ท่าแขก – หวุงอ๋าง 
ประเทศเวียดนามด้วยแล้ว 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,546 กีบ ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่, วันที่ 4 ก.พ. 2562 
 เข้าถึงได้จาก https://www.vientianemai.net/khao/19983.html

02/27/2019กลับหน้าหลัก