เกาะติดข่าว

สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศกว่า 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนแรกของปี 2562

ในเดือน ม.ค. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 787 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้า
และส่งออกไฟฟ้า  

กรมภาษี กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว รายงานว่า ในเดือน ม.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 787 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย การนำเข้ามีมูลค่า 420 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันดีเซลพิเศษ 
รถไถ รถจักรยานยนต์ เหล็ก และอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก เหล็กกล้า สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เหล็กเส้น 
เหล็กรูปแบบต่างๆ พลาสติก ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ อะไหล่รถ โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว นำเข้าสินค้ามากที่สุด ได้แก่ ไทย จีน 
เวียดนาม ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ออสเตรีย อเมริกา และสิงคโปร์  

ด้านการส่งออกมีมูลค่า 366 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ ทอง ทองแดง ทองประสม สิ่งของที่ทำด้วยทองแดง มันสำปะหลัง น้ำ 
น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ กล้วย ยาสูบ ยางพารา น้ำตาลทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้า
และส่งออกไฟฟ้า โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว ส่งออกสินค้า ได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม อินเดีย เยอรมัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ 
อิตาลี อังกฤษ และสวิตเซอร์แลนด์ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 15 มี.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/47933/

03/22/2019กลับหน้าหลัก