เกาะติดข่าว

การค้าลาวตั้งเป้ามูลค่าส่งออก 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2562 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว ได้จัดการประชุมสรุปงานประจำปี 2561 และแผนงานปี 2562 
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมฯ โดยมีนางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พร้อมด้วยรองรัฐมนตรี หัวหน้ากรม หัวหน้าแผนก 
ทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจที่ประจำการอยู่ต่างประเทศ สภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นางเข็มมะนีฯ กล่าวว่า การจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรม แปรรูปและด้านการค้าปี 2561 
และการวางแผนของภาคอุตสาหกรรมและการค้าปี 2562 ประกอบด้วย 3 แผนงานคือ (1) การเชื่อมโยงเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและ
นานาชาติ โดยเน้นการเปิดตลาดระหว่างกันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศคู่เจราจาของอาเซียน และกรอบความร่วมมือด้าน
เศรษฐกิจอื่นๆ (2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ การจัดตั้งและดำเนินธุรกิจตามภาระบทบาทของภาคอุตสาหกรรมและการค้า และ 
(3) การสนับสนุนวิสาหกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้สามารถรับมือกับสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับฟังการเสนอรายงานสำคัญ อาทิ ความคืบหน้าเกี่ยวกับการควบคุมราคาสินค้าและมาตรการการแก้ไขเพื่อลด
ผลกระทบต่อฐานการผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชน การขยายยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรมประจำปี 
2562 – 2563 และความคืบหน้าการดำเนินงานตามคำสั่งเลขที่ 12/นย. ว่าด้วยการดำเนินการตาม 8 มาตรการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจใน
มาตรการที่ 5 คือการพัฒนา SMEs และการส่งเสริมการผลิต 

นายบุนมี มะนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมฯ แห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ในปี 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมฯ สามารถผลักดันมูลค่า
ทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมาย ประกอบด้วย (1) การผลิตของภาคอุตสาหกรรมแปรรูปและหัตถกรรม มูลค่า 10,770 พันล้านกีบ 
(1.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 12 (คาดการณ์ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งขยายตัวร้อยละ 16.97 เมื่อเทียบ
กับช่วงเดียวกันในปี 2560 (2) การค้าภายในประเทศ สินค้าหมุนเวียนมูลค่า 57,612 พันล้านกีบ (6.7 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เกินกว่าที่
คาดการณ์ไว้ร้อยละ 0.39 (คาดการณ์ 6.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยขยายตัวร้อยละ 12.65 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 และ 
 (3) การค้ากับต่างประเทศ มูลค่าการนำเข้าและส่งออก 11,258 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 13 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 
ประกอบด้วย การส่งออกมีมูลค่า 5,410 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 และการนำเข้ามีมูลค่า 
5,848 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2560 

สำหรับทิศทางและการคาดการณ์มูลค่าการค้าของปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและการค้าได้ตั้งเป้ามูลค่าการผลิต
รวม 12,386 พันล้านกีบ (1.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) มูลค่าการส่งออกและนำเข้า 11,291 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย การส่งออก 
5,516 ล้านดอลลาร์สหรัฐและการนำเข้า 5,775 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าสินค้าหมุนเวียนและการบริการ 64,375 พันล้านกีบ 
(7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 2 เม.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/49005/

04/12/2019กลับหน้าหลัก