เกาะติดข่าว

การลงทุนของเวียดนามใน สปป. ลาว

ปัจจุบันมูลค่าการลงทุนของเวียดนามใน สปป. ลาว มีมูลค่ารวมทั้งหมด 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จัดอยู่ในลำดับการลงทุนที่มีความสำคัญ
ต่อการพัฒนาของ สปป. ลาว โดยการลงทุนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโยธาธิการและขนส่ง พลังงาน เหมืองแร่ เกษตรกรรม และการศึกษา 

นายสุพัน แก้วมีไซ รัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว ให้สัมภาษณ์ว่า ปัจจุบันเวียดนาม มีโครงการการลงทุนใน 
สปป. ลาว 409 โครงการ มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง 4.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การลงทุนส่วนใหญ่จัดอยู่ในประเภทโยธาธิการและขนส่ง 
พลังงานไฟฟ้า การเกษตร และการศึกษา โดยไม่รวมถึงการช่วยเหลือแบบให้เปล่า อย่างไรก็ตาม การลงทุนของเวียดนามในปัจจุบันโดยรวม
ไม่ขยายตัวได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจากปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความผันผวน 

โครงการที่เวียดนามลงทุนใน สปป. ลาว ด้านโยธาธิการและขนส่ง ส่วนใหญ่จะเป็นโครงการเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมของทั้งสองประเทศ เช่น 
โครงการก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ – ปากซัน – แทงถุย – เหงะอาน – ฮานอย เส้นทางรถไฟจากเวียงจันทน์ – ท่าแขก – มุยา – เติ่นเอิบ – 
หวุงอ่าง และโครงการก่อสร้างสนามบินหนองค้าง เมืองซำเหนือ แขวงหัวพัน 

นอกจากนี้ รัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ขยายความร่วมมือจากบทบันทึกการซื้อ – ขายไฟฟ้าระหว่าง สปป. ลาว และเวียดนามที่มีการลงนาม
ร่วมกันตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันผลของการเจรจาเพื่อขายไฟฟ้าจาก สปป. ลาว ไปเวียดนามมีความคืบหน้าพอสมควร อาทิ โครงการน้ำซำ 3 
น้ำกง 2 และ 3 ดากอีมูน น้ำอาง และอื่นๆ นอกจากนี้ เวียดนามยังลงทุนในด้านเกษตรกรรม และมีความร่วมมือกับ สปป. ลาว ในด้านการศึกษา
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งพนักงานและนักศึกษา โดยมีทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนและทุนส่วนตัว
ไปศึกษาในเวียดนามจำนวนมากในแต่ละปี 

ในปี 2561 เวียดนามได้มอบทุนช่วยเหลือแบบให้เปล่าแก่ สปป. ลาว จำนวน 735 พันล้านดอง (31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อสนับสนุนโครงการ
ที่สำคัญและผ่านการพิจารณาและรับรองแล้วจำนวน 8 โครงการ ปฏิบัติแล้วเสร็จพร้อมทั้งมีการรับ – มอบ แล้วจำนวน 12 โครงการ รวมทั้ง
โครงการก่อสร้างหอสภาแห่งชาติหลังใหม่ โดยการใช้กลไกพิเศษ 

นายสุพันฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า นักธุรกิจลาวที่เข้าไปลงทุนในเวียดนามมีจำนวนน้อย และปัจจุบันวิสาหกิจของ สปป. ลาว กำลังอยู่ระหว่างการเจราจา 
เพื่อเข้าไปพัฒนาท่าเรือหวุงอ่าง 1 2 และ 3 ให้เป็นท่าเรือเพื่อความร่วมมือ สปป. ลาว – เวียดนาม แบบพิเศษที่จะทำให้ สปป. ลาว มีการขนส่ง
สินค้าในรูปแบบการนำเข้า – ส่งออกทางทะเลในอนาคต 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 8 พ.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/51104/

05/24/2019กลับหน้าหลัก