เกาะติดข่าว

เดือน มี.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากว่า 800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังขาดดุล

การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในเดือน มี.ค. มีมูลค่า 881 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยการนำเข้ามูลค่า 485 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
และการส่งออกมูลค่า 395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว ยังคงขาดดุล
การค้ากับต่างประเทศ 90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

กรมภาษี กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว รายงานว่า ในเดือน มี.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 881 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย การนำเข้ามีมูลค่า 485 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล รถไถนาและรถจักรยานยนต์ 
เหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก เหล็กกล้า สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า พลาสติกและอุปกรณ์ที่ทำจากพลาสติก 
เหล็กเส้นและเหล็กลักษณะต่างๆ อะไหล่รถ (ล้อรถ กระจก โซ่) โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว นำเข้าสินค้ามากที่สุด ได้แก่ ไทย จีน 
เวียดนาม ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย ฮ่องกง เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา 

การส่งออกมีมูลค่า 395 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ แร่ทองแดง ทองแดง และสิ่งของที่ทำจากทองแดง เยื่อไม้ มันสำปะหลัง
เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) ทองคำผสม ทองคำแท่ง เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้วย ผลไม้ 
และผลไม้เปลือกแข็งที่สามารถบริโภคได้ โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว ส่งออกสินค้า ได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม อินเดีย เยอรมนี 
ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สวีเดน และสวิตเซอร์แลนด์ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 20 พ.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/51811/

05/27/2019กลับหน้าหลัก