เกาะติดข่าว

เดือน มิ.ย. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 814.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า 
เดือน มิ.ย. 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้า 814.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 366.72 
ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 448.27 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว ยังคงขาดดุลการค้าประมาณ 81.55 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือน ม.ค. – มิ.ย. 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการค้ารวมประมาณ 5,469.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย
มูลค่าการส่งออกประมาณ 2,743.69 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมูลค่าการนำเข้าประมาณ 2,725.77 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาว
ได้ดุลการค้าประมาณ 17.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในเดือน มิ.ย. 2562 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ แร่ทองแดง 48.42 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง 
35.52 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย 10.99 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยื่อไม้ 30.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ 19.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 22.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองคำผสมและทองคำแท่ง 15.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลัง 2.39 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 18.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 15.11 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกาแฟ (ที่ยังไม่แปรรูป) 
5.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่งออกไปยังไทย 91.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 127.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 93.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 
8.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 6.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เยอรมนี 6.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อังกฤษ 2.17 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสวิตเซอร์แลนด์ 6.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยยานพาหนะ 31.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 19.97 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล 45.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องจักรกล 36.21 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก 33.02 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่มชนิดต่าง ๆ 21.06 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชิ้นส่วนอะไหล่รถ 14.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันเบนซิน 11.62 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ 10.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไฟฟ้า 10.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นำเข้าจากไทย 262.97 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 100.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 51.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 5.32 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เกาหลีใต้ 5.2 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา 2.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เบลเยี่ยม 2.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 2.59 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และฮ่องกง 2.73 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 8 ส.ค. 2562 
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1768

09/06/2019กลับหน้าหลัก