เกาะติดข่าว

รัฐบาลลาวออกพันธบัตรมูลค่า 1,700 พันล้านกีบ (ประมาณ 194 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 2562 นายสุลิวัด สุวันนะจูมคำ หัวหน้ากรมการเงินต่างประเทศและคุ้มครองหนี้สิน กระทรวงการเงิน สปป. ลาว 
ในฐานะผู้แทนรัฐบาลลาว กับนายอานุกอน สุทำมะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ล้านช้าง มหาชน 
นายเทบสะหวัน กิติยะวง รักษาการผู้อำนวยการบริษัท หลักทรัพย์ BCEL-KT จำกัด และนายลิน ลี ผู้อำนวยการบริษัท 
หลักทรัพย์ลาว – จีน จำกัด ได้ลงนามสัญญาแต่งตั้งให้ 3 บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวเป็นที่ปรึกษาด้านการเงินและเป็นตัวแทน
จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลลาว 

การออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1, 700 พันล้านกีบ (ประมาณ 194 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการสืบเนื่องมาจาก
ความสำเร็จในการออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1,000 พันล้านกีบ (ประมาณ 114 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ที่ผ่านมา โดยบุคคลหรือ
นิติบุคคลทั้งในและต่างประเทศสามารถถือครองและแลกเปลี่ยนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ลาว และเป็นนิมิตรหมายใหม่
สำหรับการพัฒนาตลาดพันธบัตรที่ สปป. ลาว เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 และ
แผนงบประมาณแห่งรัฐ 5 ปี (2559 - 2563) ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยที่ผ่านมารัฐบาลลาว
ขาดดุลงบประมาณ กระทรวงการเงิน สปป. ลาว จึงจำเป็นต้องระดมเงินทุนจากภายในและต่างประเทศ 

นายอานุกอนฯ กล่าวว่า นับเป็นความสำเร็จของบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่งที่รัฐบาลลาวให้ความเชื่อมั่นในการเป็นตัวแทน
จำหน่ายพันธบัตรรัฐบาล ซึ่งเป็นการจำหน่ายเป็นครั้งที่สอง กำหนดราคาขายที่หน่วยละ 1 ล้านกีบ (ประมาณ 114 ดอลลาร์สหรัฐ) 
โดยแบ่งเป็น 6 รุ่น ได้แก่ อายุ 3 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 6.8) 5 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 6.95) 7 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 7.2) 10 ปี 
(ดอกเบี้ยร้อยละ 7.5) 15 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 7.7) และ 20 ปี (ดอกเบี้ยร้อยละ 8) จ่ายดอกเบี้ย 2 ครั้งต่อปี โดยจะเปิดจองระหว่าง
วันที่ 2 – 5 ก.ย. 2562 ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง 3 แห่ง ผู้ลงทุนจะต้องจองซื้อพันธบัตรครั้งละ 10 ล้านกีบขึ้นไป และจะปิดการจอง
ทันทีเมื่อมีการจองครบ 1,700 พันล้านกีบ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 26 ส.ค. 2562 (https://laoedaily.com.la/57956/) 
และเว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 26 ส.ค. 2562 (https://www.vientianemai.net/khao/22129.html)

09/06/2019กลับหน้าหลัก