เกาะติดข่าว

สถานการณ์การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในเดือน ก.ค. 2562

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว รายงานว่า 
เดือน ก.ค. 2562 สปป. ลาวมีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 905 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออก
ประมาณ 435 ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 469 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดย สปป. ลาวขาดดุลการค้าประมาณ
34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ มูลค่าการนำเข้าและส่งออกดังกล่าวไม่รวมมูลค่าการส่งออกไฟฟ้า 

ในเดือน ก.ค. 2562 สินค้าส่งออกสำคัญของ สปป. ลาว ได้แก่ ทองแดงและผลิตภัณฑ์จากทองแดง เยื่อไม้และเศษกระดาษ 
ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ โครงและชิ้นส่วนกล้องถ่ายรูป เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) ทองคำผสมและทองคำแท่ง 
เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า น้ำตาล ยางพารา วัว และกระบือ โดยส่งออกไปยังจีนมูลค่า 174 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ไทย 117 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 78 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สวิตเซอร์แลนด์ 14 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา 
2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเบลเยี่ยม 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

สินค้านำเข้าที่สำคัญของ สปป. ลาว ประกอบด้วยยานพาหนะ (ไม่รวมรถไถนาและรถจักรยานยนต์) เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
น้ำมันดีเซล เครื่องจักรกล (ไม่รวมเครื่องยนต์) เหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) น้ำมันเบนซิน 
เหล็กเส้นและเหล็กรูปพรรณ พลาสติกและของใช้ที่ทำจากพลาสติก ปูนซีเมนต์ และสัตว์ โดยนำเข้าจากไทยมูลค่า 
254 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 103 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 68 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเกาหลีใต้ 
6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว วันที่ 30 ก.ย. 2562 
         https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1784

10/10/2019กลับหน้าหลัก