เกาะติดข่าว

สปป. ลาวอยู่อันดับ 113 ความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index)

รายงานดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index) ประจำปี 2562 ของ World Economic Forum 
ลดอันดับความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกของ สปป. ลาว จากอันดับ 112 ในปี 2561 มาอยู่ที่อันดับ 113 จากจำนวน 141 ประเทศ 

ดัชนีดังกล่าวเป็นการสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคและความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ อาทิ นโยบายและปัจจัยบ่งชี้ถึงระดับ
การเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบันและระยะกลาง เพื่อวิเคราะห์การใช้ทรัพยากร อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งหมด 12 ตัวชี้วัด 
ได้แก่ สภาพแวดล้อมของหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐาน การใช้เทคโนโลยี เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค สาธารณสุข ทักษะ ตลาดสินค้า 
ตลาดแรงงาน ระบบการเงิน ขนาดของตลาด การเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ และความสามารถด้านนวัตกรรม 

สปป. ลาวได้คะแนนสูงสุดในด้านโครงสร้างพื้นฐานซึ่งอยู่อันดับ 93 โดยเฉพาะด้านการขนส่ง ซึ่งวัดคุณภาพการเชื่อมโยงและประสิทธิภาพ
ของถนน ทางรถไฟ การขนส่งทางบกและสนามบิน แม้ว่าจะพัฒนาช้ากว่าประเทศอื่น ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ในขณะที่ได้คะแนนต่ำสุด
ในด้านการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ ซึ่งอยู่อันดับ 137 โดยวัดจากคุณภาพของเครือข่ายธุรกิจโดยรวมของประเทศและคุณภาพการดำเนินงาน
และกลยุทธ์ของบริษัทต่าง ๆ 

สำหรับประเทศที่ถูกจัดอันดับให้มีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลกสูงสุด คือ สิงคโปร์ ในขณะที่เวียดนาม ได้ขยับอันดับขึ้นถึง 10 อันดับ 
มาอยู่ที่อันดับ 67 จาก 77 ในปี 2561 โดยได้คะแนนสูงในด้านสาธารณสุข ความมั่นคง เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค และขนาดของตลาด 

ที่มา: เว็บไซต์ Laotian Times และ เว็บไซต์ Laopost วันที่ 15 ต.ค. 2562 
 https://laotiantimes.com/2019/10/15/laos-falls-to-113rd-place-in-global-competitiveness- ranking/ 
 https://laopost.com/ລາວຢູ່ອັນດັບທີ-113-ໃນການຈັ/

10/31/2019กลับหน้าหลัก