เกาะติดข่าว

เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำลงทุนในการเนรมิตเมืองใหม่ไปแล้วกว่า 1,926 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นับตั้งแต่ปี 2552 ผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำในแขวงบ่อแก้ว (ตรงข้ามกับจังหวัดเชียงราย) ได้ลงทุนพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของเขตเศรษฐกิจพิเศษฯ ได้แก่ การสร้างถนน คูกั้นดินถล่ม ท่าเรือสากล สำนักงานภาษี ตลาดสด ระบบน้ำประปา สถานีไฟฟ้า 
ระบบสื่อสาร สาธารณสุขและการรักษาขั้นพื้นฐาน ถนนมิตรภาพ ลาว – จีน ตลาดจีน ร้านอาหารริมแม่น้ำ โรงแรมห้าดาว และโครงการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนจำนวน 495 กิจการ รวมทุนจดทะเบียนประมาณ 
496 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

นายจันทะจอน วางฟาเซ็ง กรรมการสภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำ กล่าวว่า เขตเศรษฐกิจฯ ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอื่น ๆ
ได้แก่ การก่อสร้างสะพานและปรับปรุงคลองระบายน้ำ 3 แห่ง รวมมูลค่า 6.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ พัฒนาพื้นที่สีเขียว มูลค่า 25 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ และได้ดึงดูดการลงทุนในด้านต่าง ๆ ได้แก่ (1) ด้านสาธารณสุข โดยการสร้างโรงพยาบาลสากลลาวตะวันออกร่วมกับโรงพยาบาล
เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว และโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มูลค่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2) ด้านการศึกษา โดยการสร้างโรงเรียน
อนุบาล ประถม และมัธยม มูลค่า 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (3) ด้านวัฒนธรรม โดยก่อสร้างวัดประมาณ 7.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
และ (4) ด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างโรงแรมเพิ่มขึ้นจากจำนวน 13 แห่ง ในปัจจุบันอีก 3 แห่ง ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปีนี้ เมื่อปี 2561 
มีนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในเขตเศรษฐกิจฯ 452,571 คน โดยเดินทางผ่านด่านสากลสามเหลี่ยมคำ 131,593 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2560 
ร้อยละ 124.5 รวมรายได้จากการเก็บค่าธรรมเนียมตรวจลงตราที่ด่านประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ในปี 2562 GDP ของเขตเศรษฐกิจฯ อยู่ที่ประมาณ 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รายได้เฉลี่ย 3,750 ดอลลาร์สหรัฐต่อคน และตั้งเป้าหมายให้ GDP 
ในปี 2568 เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ร้อยละ 190 หรืออยู่ที่ 370 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2555 – มิ.ย. 2562 เขตเศรษฐกิจฯ ได้ชำระภาษี
ให้รัฐบาล สปป. ลาว รวม 458 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคำเป็นการลงทุนของกลุ่มบริษัทดอกงิ้วคำ จำกัด (Kings 
Romans Group) ของจีน โดยรัฐบาล สปป. ลาวได้ร่วมลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษดังกล่าว ในอัตราส่วน 80:20 
อายุสัมปทาน 99 ปี เขตเศรษฐกิจฯ มีพื้นที่สัมปทานทั้งหมด 10,000 เฮกตาร์ ประกอบด้วย 2 เขตพัฒนา คือ เขตพัฒนาตัวเมือง 3,000 เฮกตาร์ 
และเขตป่าสงวนสายพูกิ่วลม 7,000 เฮกตาร์ 

ที่มา: เว็บไซต์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 14 ต.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/2019/10/14/62660/

10/31/2019กลับหน้าหลัก