เกาะติดข่าว

สปป.ลาว จัดประชุมครบรอบ 5 ปี สมาชิกองค์การการค้าโลก

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว จัดการประชุมภายหลังจากการเข้าเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลกครบรอบ 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเด็นต่างๆ อาทิ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจให้สามารถขยายตัวไปสู่ตลาดต่างประเทศได้ โดยเน้นการอำนวยความสะดวกทางด้านการค้าเป็นสำคัญ 


นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป.ลาว กล่าวว่า องค์การการค้าโลกเปรียบเสมือนประตูสู่สากลด้านการค้า และการได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกก็เปรียบเสมือกุญแจที่พร้อมจะไขประตูสู่ความเชื่อมโยงและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจของ สปป.ลาว ก้าวสู่เวทีการค้าระดับโลกได้ 


สปป.ลาว เข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าโลกเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นประเทศสมาชิกในลำดับที่ 158 จากประเทศสมาชิกทั้งหมด 164 ประเทศทั่วโลก ในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา สปป.ลาว ได้ทบทวนและปรับปรุงข้อระเบียบ รวมถึงมติต่างๆ ให้สอดคล้องกับข้อระเบียบขององค์การการค้าโลกกว่า 90 ฉบับ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจและดึงดูดนักลงทุน อำนวยความสะดวกในการนำเข้าและส่งออกสินค้า รวมไปถึงการรองรับการขยายตัวของภาคธุรกิจและการเชื่อมโยงไปสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งการปฎิบัติงานดังกล่าวก็สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ของสปป.ลาว อีกด้วย นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินงานด้านอื่นๆ เพิ่มเติม อาทิ การสร้างเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการค้าและการบริการ เช่น Lao Trade Portal และ Lao service Portal เพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับระเบียบการนำเข้าและส่งออกสินค้าและการค้าการบริการของสปป.ลาว เป็นต้น 


 
ที่มา: หนังสือพิมพ์ประเทศลาว, ฉบับวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561

03/06/2018กลับหน้าหลัก