เกาะติดข่าว

ปีนี้หลวงพระบางตั้งเป้าเศรษฐกิจเติบโตระดับร้อยละ 8.4

ในปี 2560 ที่ผ่านมา เศรษฐกิจหลวงพระบางเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.2 และคาดว่าในปี 2561เศรษฐกิจจะเติบโตในระดับ ร้อยละ 8.4 และมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ร้อยละ 46 


นายคำขัน จันทะวีสุก เจ้าแขวงหลวงพระบางได้กล่าว่า ปี 2560 ที่ผ่านมา เศรฐกิจหลวงพระบางมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในระดับ ร้อยละ 8.2 (คาดการณ์ตามแผน ร้อยละ 8.6) ส่งผลให้ GDPขยายตัวได้ 6.527 พันล้านกีบ โดยแบ่งเป็นแขนงกสิกรรม ร้อยละ 31 การบริการ ร้อยละ 46 อุตสาหกรรม – หัตถกรรม ร้อยละ 23 ของ GDP เฉลี่ยรายรับต่อคนต่อปีอยู่ที่1.877 ดอลล่าร์สหรัฐ ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหาความยากจนในแขวงหลวงพระบางลดลงคงเหลือเมืองที่ยากจนอยู่ 4 เมือง 170 บ้าน (คิดเป็นร้อยละ 22.55 ของจำนวนบ้านทั้งหมด) 


สำหรับในปี 2561 หลวงพระบางตั้งเป้าเศรษฐกิจโดยรวมให้ขยายตัวในระดับ ร้อยละ 8.4 ต่อปี เฉลี่ยรายรับต่อคนต่อปีให้ได้ 2.023 ดอลล่าร์สหรัฐ โดยแบ่งเป็น การบริการ ร้อยละ 46 กสิกรรม – ป่าไม้ ร้อยละ 30 และอุตสาหกรรม – หัตถกรรม ร้อยละ 24 ของ GDP 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,269 กีบ 
ที่มา: เว็ปไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 13 มีนาคม 2561 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/ຫລວງພະບາງ-ຕາດເສດຖະກິດຈະ/ 
ที่มารูปภาพ http://www.govivigo.com

03/13/2018กลับหน้าหลัก