เกาะติดข่าว

สหประชาชาติรับรอง สปป.ลาว หลุดพ้นสถานะด้อยพัฒนา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 เว็บไซต์ทางการขององค์การสหประชาชาติ ประจำ สปป.ลาวได้ออกแถลงการณ์ รับรองสถานะสปป.ลาว เป็นประเทศหลุดพ้นจากประเทศด้อยการพัฒนา โดยคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจของสภาเศรษฐกิจ – สังคม ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาและทบทวนความคืบหน้าการปฎิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานของประเทศด้อยพัฒนาสู่การเป็นที่หลุดพ้นจากสถานะด้อยการพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาในทุกๆ 3 ปี โดยประเทศดังกล่าวจะต้องผ่านเกณฑ์สองในสามของเงื่อนไขที่กำหนดไว้ 


ในปี 2561 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าด้วยนโยบายเพื่อการพัฒนา มีความเห็นว่า สปป.ลาว สามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขและมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ คือ รายได้ประชาชาติชาติต่อคนต่อปี (GNI)สปป.ลาว สามารถปฏิบัติได้ 1,996 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ 1,230 ดอลลาร์สหรัฐด้านดัชนีสินทรัพย์ (HAI) สามารถปฏิบัติได้ 72.8 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำคือ 66 และดัชนีความผันผวนทางเศรษฐกิจ (EVI) สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้เล็กน้อย 33.7 ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานคือ 32 


นางคารินา อิมโมเน้น ผู้ประสานงานองค์การสหประชาชาติ กล่าวว่า พวกเรามีความยินดีต่อความสำเร็จที่มีความสำคัญในครั้งนี้ต่อรัฐบาลสปป.ลาว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องภายใต้การวางแผนและการดำเนินนโยบายที่ดีของรัฐบาล เพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 อย่างไรก็ตาม องค์การสหประชาชาติจะยังคงสนับสนุนและช่วยเหลือสปป.ลาว ในกระบวนการต่างๆ เพื่อผลักดันให้สปป.ลาว หลุดพ้นออกจากสถานะการเป็นประเทศด้อยการพัฒนาและบรรลุวาระการพัฒนาปี 2573ซึ่งกำหนดให้มีความยั่งยืน เสมอภาค วัฒนาถาวร และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างไรก็ตาม หากสปป.ลาว สามารถรักษาระดับการพัฒนาให้มีเสถียรภาพและความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่อง ในปี 2567 สปป.ลาว ก็จะถูกปลดออกจากบัญชีการเป็นประเทศด้อยการพัฒนา 
ที่มา: เว็บไซต์องค์การสหประชาชาติประจำสปป.ลาว, วันที่ 20 มีนาคม 2561 
เข้าถึงได้จากhttp://www.la.one.un.org/media-center/news-and-features/377-lao-pdr-s-eligibility-for-graduation-from-ldc-status-confirmed-lao

03/26/2018กลับหน้าหลัก