เกาะติดข่าว

รัฐบาล สปป. ลาว คาดโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน จะเสร็จเร็วกว่ากำหนด

โครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สปป. ลาวและรัฐบาลจีน โดยรัฐบาล สปป. ลาว 
ได้ถือหุ้นในโครงการฯ ร้อยละ 30 และรัฐบาลจีนถือหุ้นร้อยละ 70 โครงการดังกล่าวจะดำเนินการก่อสร้างทางรถในแขวงบ่อเต็น 
แขวงหลวงน้ำทา แขวงอุดมไซย แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทน์ และนครหลวงเวียงจันทน์ รวมระยะทางทั้งสิ้น 414,332 กิโลเมตร 
และมีสถานีรถไฟทั้งหมด32 สถานี โดยทางรถไฟดังกล่าวจะรองรับรถไฟฟ้าความเร็ว 160 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
การลงทุนโครงการดังกล่าวมีมูลค่าทั้งหมด 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน มีความคืบหน้าร้อยละ 33.7 
ซึ่งเร็วกว่าแผนที่คาดไว้ร้อยละ 4 และคาดว่าจะพร้อมเปิดให้บริการได้ภายในปี 2021 

ภายหลังการประชุมสื่อมวลชนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง (Mekong - Lancang Cooperation Media Summit) ซึ่ง สปป. ลาว 
เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ผู้จัดการประชุมฯ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน ในระยะที่ 6 
(เมืองโพนโฮง แขวงเวียงจันทน์ – นครหลวงเวียงจันทน์)  และได้เน้นย้ำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จากประเทศต่างๆ 
รับทราบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ สปป. ลาว ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของประเทศจากประเทศ
ที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นประเทศที่สามารถเดินทางเชื่อมต่อไปยังประเทศอื่นๆ ได้ 


 ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 4 กรกฎาคม 2561

07/06/2018กลับหน้าหลัก