เกาะติดข่าว

ดำรัสใหม่ช่วยดึงดูดนักลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป. ลาว ได้จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ดำรัสว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับปรับปรุง
เลขที่ 188/ลบ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีนายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรี กระทรวงแผนการและการลงทุน สปป. ลาว 
เป็นประธาน และนายจำปา คำสุกใส หัวหน้าห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ สปป. ลาว พร้อมด้วยประธานและรองประธาน
สภาบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษ ผู้แทนผู้พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว

นายคำเลียน พนเสนา กล่าวว่า รัฐบาล สปป. ลาว ได้ออกดำรัสว่าด้วยเขตเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับปรับปรุง เลขที่ 188/ลบ เพื่อให้การดำเนิน
นโยบายการส่งเสริมเขตเศษฐกิจพิเศษมีความเป็นเอกภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมไปถึงการกำหนดนโยบายด้านภาษีกำไร 
อย่างไรก็ตาม ภาษีมูลค่าเพิ่มของการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจ ระบบไฟฟ้า น้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสีย จะได้รับการยกเว้นการเสียภาษี 
นอกจากนี้ ดำรัสฉบับนี้ยังได้ระบุเรื่องการขาย โอน และการสืบทอดมรดกของผู้ถือกรรมสิทธิ์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำหรับที่ดินที่เป็นที่ตั้ง
ของอสังหาริมทรัพย์ ภายหลังหมดอายุสัมปทานแล้วจะคืนกลับมาเป็นทรัพย์สินของรัฐตามเดิม สำหรับชาวต่างชาติที่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดิน
และอสังหาริมทรัพย์และได้ชำระเงิน 1 แสนดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปจะได้รับวีซ่าเข้า – ออก หลายครั้งเป็นเวลา 10 ปี สิทธิ์ดังกล่าวจะครอบคลุม
ไปถึงคู่สมรสและบุตร 

นายคำพน นวนแสงสี ประธานสภาเขตเศรษฐกิจพิเศษ แขวงจำปาสัก กล่าวว่า ดำรัสฉบับปรับปรุงใหมนี้่จะช่วยอำนวยความสะดวกหลายด้าน
ให้แก่นักลงทุน ตนคิดว่า ดำรัสฉบับนี้มีความชัดเจนและครอบคลุมในหลายด้านทั้งกรรมสิทธิ์ที่นักลงทุนจะได้รับจากการลงทุน ระยะเวลา
ที่นักลงทุนจะสามารถอยู่ลงทุนใน สปป. ลาว ซึ่งมีความแตกต่างจากการลงทุนทั่วไป และดำรัสฉบับนี้จะช่วยดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาลงทุน
ในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั่วประเทศ 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

08/10/2018กลับหน้าหลัก