เกาะติดข่าว

โอกาสการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 สปป. ลาว ได้จัดการประชุมสื่อมวลชนภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง – ล้านช้าง 
(Mekong - Lancang Cooperation Media Summit) และได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการยกระดับการบริโภคและการพัฒนาการท่องเที่ยว
ของ สปป. ลาว

นายโสภณ องค์การณ์ กรรมการกลุ่มข่าวผู้จัดการ ประเทศไทย กล่าวว่า สปป. ลาว เป็นประเทศที่มีพื้นที่กว้างใหญ่แต่มีประชากรน้อย
และยังมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และ สปป. ลาว จะต้องพัฒนาจุดเด่นดังกล่าวพร้อมกับการพัฒนาการการท่องเที่ยวที่เป็นรูปธรรม
และมุ่งเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

นายทองหล่อ ดวงสะหวัน บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศ กล่าวว่า ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน
ประชาสัมพันธ์และโฆษณาการท่องเที่ยวของ สปป. ลาว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้มากขึ้น รวมถึงการสร้างแอพพลิเคชั่น
เพื่อการท่องเที่ยวที่รองรับหลายภาษา การรับประกันความปลอดภัยและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมการท่องเที่ยว
อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ สปป. ลาว มีสถิตินักท่องเที่ยว จำนวน 5 ล้านคน ในปี 2561 ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การท่องเที่ยวของรัฐบาล สปป. ลาว อย่างไรก็ตาม สื่อมวลชนจะต้องช่วยกันเขียนข่าวและโฆษณาให้มีความหลากหลายและจะต้องร่วมมือ
กับสื่อในต่างประเทศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการท่องเที่ยวใน สปป. ลาว อีกด้วย 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2561

08/10/2018กลับหน้าหลัก