เกาะติดข่าว

กรมนำเข้า – ส่งออก ลาว ลดขั้นตอนดำเนินการ หวังลดต้นทุนให้ภาคธุรกิจ

นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า กรมการนำเข้าและส่งออกสินค้า 
ได้ออกแจ้งการเลขที่ 4186/กขอ. ลงวันที่ 12 กันยายน 2561 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการการบริการ Service Charter ของกรมการนำเข้า
และส่งออก เพื่อเป็นแบบอย่างในการปรับปรุงและยกระดับประสิทธิภาพการบริการของกรมและสานต่อคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. 
ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 และให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานการอำนวยความสะดวกทางการค้า ปี 2560 – 2565 ซึ่งจะเริ่มลดขึ้นตอน
ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป และจะลดขั้นตอนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2562 โดยหวังจะลดต้นทุนของภาคธุรกิจลงและ
กระตุ้นมูลค่าการค้ารวมให้เพิ่มขึ้น 3 เท่า ภายในปี 2568 

การดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ลดขั้นตอน เวลา และเอกสารในการขออนุญาตนำเข้าและส่งออกสินค้าของภาคธุรกิจให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ภายในปี 2563 และ 2) ยกระดับการบริการของกรมการนำเข้าและส่งออกให้เป็นระบบอิเลคทรอกนิกส์อย่างเต็มรูปแบบ
ขั้นตอนการให้บริการของกรมการนำเข้าและส่งออก ภายในปี 2562 ประกอบด้วย 
1. การขออนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ น้ำมันเชื้อเพลิง และเพชร หากดำเนินการด้วยตนเองจะลดเวลาดำเนินการเหลือเพียง 1 วัน และ
หากดำเนินการขออนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแจ้งภาษีผ่านระบบประตูเดียวแห่งชาติจะลดเวลาดำเนินการให้เหลือเพียงครึ่งวัน 
2. การขอใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า หากดำเนินการด้วยตนเองจะลดเวลาดำเนินการเหลือเพียง 1 ชั่วโมง และถ้าดำเนินการขออนุญาตผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 30 นาที 
3. การขอใบรับรองสินค้าผ่านแดน จะใช้เวลาดำเนินการขออนุญาตเหลือ 1 วัน 4. การขอใบรับรองนำเข้าเพื่อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สาม 
จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 1 วัน 
5. การอัพโหลดข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว อาทิ กฎหมาย บทความ จะประกาศหลังจากได้รับข้อมูลอย่างเป็นทางการ
ภายใน 3 วัน 
6. การแสดงข้อคิดเห็นต่อการให้บริการของกรมการนำเข้าและส่งออก จะลดเวลาดำเนินการเหลือ 3 วัน ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว
จะต้องอยู่ในวันและเวลาราชการ รวมไปถึงการยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 

นายสุลิยงฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในอนาคตกรมการนำเข้าและส่งออก ยังได้ค้นคว้านโยบายทางการค้าสำหรับ 3 รายการสินค้าที่แผนก
อุตสาหกรรมและการค้าแขวงหรือนครหลวงรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออก อาทิ ปูนซีเมนต์ ข้าวสาร และเหล็ก 
โดยได้ได้พิจารณาตัดเอกสารการขออนุญาตนำเข้าและส่งออกให้เหลือเพียงการตรวจสอบด้านเทคนิคที่ด่าน ซึ่งเป็นไปตามการเป็น
ภาคีขององค์การการค้าโลก ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้า ลดขั้นตอนการขออนุญาต และลดต้นทุนของภาคธุรกิจลง 

ที่มา: หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2561

10/08/2018กลับหน้าหลัก