เกาะติดข่าว

บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เตรียมศึกษาการสร้างเมืองทันสมัยที่แขวงอุดมไซและ แขวงหลวงน้ำทา

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2562 ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างองค์การปกครองแขวงอุดมไซกับบริษัทอมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) ที่ห้องว่าการปกครองแขวงอุดมไช โดยมีนายคำพัน เผยยะวง ผู้แทนองค์การปกครองแขวงอุดมไช และนายวิกรม กรมดิษฐ์ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นชอบให้มีการผลักดันโครงการพัฒนาเมืองทันสมัยที่แขวงอุดมไซ เพื่อเป็นการสานต่อจากบันทึกความเข้าใจ
ที่บริษัทฯ ได้ลงนามกับรัฐบาล สปป. ลาว เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2561 เพื่อศึกษาและสำรวจความเป็นไปได้ของโครงการพัฒนาเมืองทันสมัยที่
แขวงอุดมไซ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่การศึกษา 70 ตารางกิโลเมตร และจะขอขยายเพิ่มเป็น 200 ตารางกิโลเมตรในอนาคต ซึ่งมีเป้าหมาย
เพื่อขยายแนวคิดในการสร้างตัวเมืองทันสมัย (AMATA Smart & Eco City) และยังเป็นการส่งเสริม สปป. ลาว จากประเทศที่ไม่มีชายแดน
ติดกับทะเล ให้กลายเป็นประเทศที่สามารถเชื่อมโยงกับนานาประเทศ และสร้างให้เป็นเมืองต้นแบบแห่งอนาคต โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้
สัมปทานที่ดินจากรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว เพื่อพัฒนาเมือง และเขตการขนส่งที่ทันสมัยตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม ยกระดับชุมชนให้ทันสมัย พร้อมทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างงาน สร้างอาชีพ และยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเป็นผู้ศึกษาวิจัยความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐกิจของโครงการฯ หาแหล่งเงินทุน หุ้นส่วนและลูกค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ โดยจะสามารถเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ในปี 2562 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 4 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/42284/

01/14/2019กลับหน้าหลัก