เกาะติดข่าว

รัฐบาล สปป. ลาว ส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนกว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)

ปีนี้รัฐบาล สปป. ลาว คาดการณ์การขยายตัวของ GDP ร้อยละ 6.7 ขึ้นไป พร้อมส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ มูลค่ากว่า 23 ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) หรือกว่าครึ่งของการลงทุนทั้งหมด และจะเร่งแก้ไข 10 ตัวชี้วัด
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2561 ได้มีการจัดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง แขวง
และนครหลวง ประจำปี 2561 โดยมีนายสอนไซ สีพันดอน รองนายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว เป็นประธาน พร้อมด้วยประธานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง รัฐมนตรี รองรัฐมนตรี เจ้าแขวงและรองเจ้าแขวงเข้าร่วม 

นายคำเลียน พนเสนา รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญต่อการส่งเสริม
การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งคณะรับผิดชอบงานส่งเสริมการลงทุนขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นได้มีการปรึกษา
หารือ ตามขั้นตอนของกฎหมาย และแผนการดำเนินงานตลอดปี 2561 

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ในปี 2561 GDP มีมูลค่า 152.4 ล้านล้านกีบ (17.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) รายรับเฉลี่ยต่อคน 2,599 
ดอลลาร์สหรัฐ รายได้มวลรวมประชาชาติ 2,209 ดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนของภาคเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศในช่วง 8 เดือนของปี 
สามารถดึงดูดการลงทุนได้กว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ในปี 2561 คณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขั้นศูนย์กลาง ได้พิจารณา
อนุมัติโครงการจำนวน 43 โครงการ ประกอบด้วย โครงการด้านไฟฟ้า 14 โครงการ เหมืองแร่ 15 โครงการ เกษตรกรรม 5 โครงการ และ
การบริการ 9 โครงการ 

นายคำเลียนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจโลกมีความท้าทายพอสมควร โดยรัฐบาล สปป. ลาว ได้คาดการณ์การขยายตัว
ของ GDP จะขยายตัวร้อยละ 6.7 ขึ้นไป ด้านการส่งเสริมการลงทุนได้กำหนดให้มีการลงทุนจากทั้งภายในประเทศและต่างประเทศกว่า 23 
ล้านล้านกีบ (2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) คิดเป็นร้อยละ 52.06 ของการลงทุนทั้งหมด ซึ่งการส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชนถือว่ามีความสำคัญ
ลำดับต้นและเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ สปป. ลาว และในปี 2562 รัฐบาล สปป. ลาว จะเน้นการพัฒนาการมีรายรับ
ของบุคคลที่มีผลต่อเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจเป็นหลัก การปรับปรุง 10 ตัวชี้วัดความสะดวกการประกอบธุรกิจใน สปป. ลาว ยังไม่มีรายงานหรือ
การระบุผลการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ซึ่งในปี 2561 สปป. ลาว ถูกจัดอยู่ในลำดับ 154 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ การจัดลำดับดังกล่าวอาจ
มีผลต่อ GDP ของ สปป. ลาว โดยตรง 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 10 มกราคม 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/42713/

01/22/2019กลับหน้าหลัก