เกาะติดข่าว

ไทย – ลาว ร่วมกันส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งทางการเงินผ่านตลาดทุนลาว

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2562 ตลาดหลักทรัพย์ลาวร่วมกับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนา
ตลาดหลักทรัพย์ การส่งเสริมสภาพคล่องในตลาดหลักทรัพย์ลาว และการเผยแพร่ประสบการณ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคม
บริษัทหลักทรัพย์ไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหลักทรัพย์ โดยมีนายวันคำ วอระวง ผู้อำนวยการใหญ่ตลาดหลักทรัพย์ลาว 
นางภัทธีรา ดิลกรุ่งธีระภพ นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย รองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานดังกล่าว 

นายวันคำฯ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ลาวได้ประสบความสำเร็จหลายด้าน เช่น ตลาดหลักทรัพย์ลาว
มีบทบาทเป็นแหล่งทุนขนาดใหญ่ให้แก่นักลงทุนที่ต้องการระดมทุน และเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนซื้อ – ขาย ซึ่งปัจจุบันมีนักลงทุน
เข้ามาจดทะเบียนทั้งหมด 9 บริษัท และมีผลิตภัณฑ์ใหม่คือ พันธบัตรรัฐบาลที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาว และตั้งแต่
ปี 2562 เป็นต้นไป ตลาดหลักทรัพย์ลาวจะยกระดับกลไกการซื้อ – ขาย หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การขยายเวลาการแลกเปลี่ยนซื้อ
– ขายหลักทรัพย์ เพิ่มประเภทคำสั่งซื้อ – ขายหุ้น การซื้อ – ขายหุ้นจำนวนมาก (Block Trade) การปรับราคาใหม่ (Tick Size) ทั้งนี้ 
เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นและเพิ่มเครื่องมือใหม่ๆ ให้แก่การซื้อ – ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลาว 

นางภัทธีราฯ กล่าวว่า นักลงทุนใน สปป. ลาว มีความสนใจการลงทุนในตลาดทุนกอปรกับยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมี ความทันสมัยมากขึ้น 
สามารถพัฒนาทุกอย่างได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ลาวสามารถจะพัฒนาได้โดยใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วย 
เพื่อทำให้ตลาดหลักทรัพย์ลาวเติบโตได้เร็วขึ้น สำหรับงานครั้งนี้จะเน้นการแลกเปลี่ยนบทเรียนและประสบการณ์แบบ เจาะลึก 
เพื่อนำเอาบทเรียนและประสบการณ์ดังกล่าวมาปรับใช้สร้างความเข้มแข็งในการพัฒนางานของตลาดหลักทรัพย์ของ สปป. ลาว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 1 ก.พ. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/44483/ 
และ Facebook ลาวพัฒนา, วันที่ 4 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://bit.ly/2Src5BB

02/06/2019กลับหน้าหลัก