เกาะติดข่าว

สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออกยานพาหนะผ่านระบบทันสมัย

กรมการนำเข้าและส่งออกแห่ง สปป. ลาว จะเริ่มออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียว
แห่งชาติผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป 

ตามการแจ้งการของกรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว เลขที่ 0726/กขอ.บขอ ลงวันที่ 
4 ก.พ. 2562 ถึงผู้อำนวยการบริษัทนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ เรื่อง เริ่มการออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะ
ผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ (Lao National Single Window - LNSW) และข้อตกลงว่าด้วยการอนุมัติ
การใช้ระบบแจ้งภาษีประตูเดียว เลขที่ 0204/กง ลงวันที่ 15 ม.ค. 2562 กรมการนำเข้าและส่งออกแจ้งว่า เพื่อเป็นการปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น กรมการนำเข้าและส่งออกจะเริ่ม
ออกใบอนุญาตนำเข้าและส่งออกยานพาหนะผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ ผ่านเว็บไซต์ www.laonsw.net 
ตั้งแต่วันที่ 25 ก.พ. 2562 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ให้บริษัทต่างๆ ติดต่อกับกรมภาษีเพื่อขอรหัสเข้าใช้ระบบดังกล่าว 
โดยในช่วงเริ่มต้นบริษัทยังคงสามารถใช้ใบอนุญาตนำเข้าแบบเก่าจนกว่าจะมีหนังสือแจ้งให้ใช้ระบบใหม่อย่างเต็มรูปแบบ 

ระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้แทนระบบเอกสารแบบเก่า คาดว่าจะช่วยลดเวลา
ในการดำเนินการตามขั้นตอนให้สั้นลงและโปร่งใสยิ่งขึ้น โดยนายสมดี ดวงดี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน
แห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบจะเริ่มใช้ระบบดังกล่าวที่ด่านสากลสะพานมิตรภาพลาว-ไทย แห่งที่ 1 
(เวียงจันทน์-หนองคาย) เป็นที่แรก ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ออกคำสั่งเพื่อลดความซับซ้อนของกระบวนการและ
ให้ระบบใหม่ทำงานได้อย่างราบรื่น โดยผู้นำเข้าและผู้ส่งออกจะต้องชำระค่าภาษีศุลกากร ภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าบริการและอื่นๆ 
สำหรับการนำเข้าและการส่งออกสินค้า รวมทั้งสิ่งของต่างๆ ให้ชำระผ่านระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ 
ซึ่งเชื่อมโยงกับระบบการแจ้งภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (ASYCUDA) และระบบชำระเงินผ่านธนาคาร (Smart Tax) ทั้งนี้ บริษัทร่วมพัฒนา
ระบบฯ จะจัดเก็บค่าบริการในอัตรา 120,000 กีบ (หรือประมาณ 500 บาท) ต่อการแจ้งการนำเข้า – ส่งออกสินค้า 1 ครั้งตามที่กำหนดไว้

เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรเปิดเผยว่า การเปิดตัวของระบบการแจ้งภาษีศุลกากรประตูเดียวแห่งชาติ จะช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้า 
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี เลขที่ 02/นย. ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
ทั้งนี้ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีแห่ง สปป. ลาว ได้ออกคำสั่งให้ปรับปรุงกระบวนการและการประสานงานกลไกลต่างๆ 
เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลในการปรับปรุงการจัดลำดับ
ความสะดวกการดำเนินธุรกิจของ สปป. ลาว ให้ลดลงเหลือลำดับเลขสองตัว และได้สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆ 
ที่รับผิดชอบ 10 ตัวชี้วัดให้ดำเนินการอย่างละเอียดในการปรับปรุงประสิทธิภาพและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และยังแนะนำ
ให้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บภาษีและรายได้ในประเทศ เพื่อป้องกันการรั่วไหลของรายได้รัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 8 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/45188/ 
และเว็บไซต์ Asia News Network, วันที่ 7 ก.พ. 2562 เข้าถึงได้จาก https://goo.gl/7zcGJ

02/22/2019กลับหน้าหลัก