เกาะติดข่าว

สปป. ลาว – จีน หารือการผลักดันเศรษฐกิจร่วมกัน

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2562 นางเข็มมะนี พนเสนา รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว พร้อมด้วยคณะ ได้ให้การต้อนรับ
นายหนิง จีเจอ รองประธานคณะกรรมการการพัฒนาและ การปฏิรูปแห่งชาติจีน และคณะ ในโอกาสเดินทางเยือน สปป. ลาว ระหว่างวันที่ 
18 - 21 ก.พ. 2562 ณ กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว คณะดังกล่าว ประกอบด้วย คณะกรรมการการพัฒนาและการปฏิรูป
แห่งชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนเศรษฐกิจสากล บริษัททางรถไฟลาว – จีน ธนาคารขาออก – ขาเข้าแห่งชาติ คณะกรรมการการพัฒนาและ
การปฏิรูปแขวงยูนนาน และกลุ่มบริษัทวิศวกรรมการก่อสร้างและ การลงทุนยูนนาน ประเทศจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับ
แผนแม่บทความร่วมมือแนวทางเศรษฐกิจลาว – จีน สัญญาเพิ่มศักยภาพในการผลิต การค้าและการลงทุน การติดตามและผลักดันโครงการ
ก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการค้า 

นายหนิงฯ ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ว่า ปัจจุบันโครงการดังกล่าว มีความคืบหน้าร้อยละ 60 
ซึ่งมีความคืบหน้าเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม นายหนิงฯ ยังได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเร่งแก้ไขปัญหาการขออนุญาต
นำเข้าเครื่องจักรหนักและอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างฯ เนื่องจากการอนุมัติการนำเข้ามีความล่าช้า นอกจากนี้ นายหนิงฯ 
ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลจีนได้เจรจากับรัฐบาลไทย เพื่อให้รถไฟลาว – จีน สามารถเชื่อมโยงกับเส้นทางรถไฟภายในประเทศไทยและ
นำไปสู่ทางออกทางทะเลได้ 

นางเข็มมะนีฯ กล่าวว่า กรณีการขออนุญาตนำเข้าเครื่องจักรมีความล่าช้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งแก้ไขปัญหาร่วมกับกระทรวงโยธาธิการ
และขนส่งแห่ง สปป. ลาว และบริษัททางรถไฟลาว – จีน พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาลจีนพิจารณาเพิ่มโควตาสินค้าเกษตรกรรมจาก สปป. ลาว เพิ่มขึ้น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 21 ก.พ. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/46386/

02/27/2019กลับหน้าหลัก