เกาะติดข่าว

เดือน ก.พ. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากับต่างประเทศกว่า 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ในเดือน ก.พ. 2562 การค้าของ สปป. ลาว กับต่างประเทศมีมูลค่ากว่า 649 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้า
และส่งออกไฟฟ้า 

กรมภาษี กระทรวงการเงินแห่ง สปป. ลาว รายงานว่า ในเดือน ก.พ. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมาณ 649 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วย การนำเข้ามีมูลค่า 324 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ น้ำมันดีเซล เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก 
เหล็กกล้า สายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า กล้องถ่ายภาพ อะไหล่รถ (ยกเว้นอะไหล่เครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์) 
อุปกรณ์สื่อสารและยานพาหนะ (ยกเว้นรถไถนาและรถจักรยานยนต์)โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว นำเข้าสินค้ามากที่สุด ได้แก่ 
ไทย จีน เวียดนาม ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกาและสิงคโปร์ 

ด้านการส่งออกมีมูลค่า 325 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สินค้าสำคัญ ได้แก่ แร่ทองแดง ทองแดง และสิ่งของที่ทำจากทองแดง มันสำปะหลัง 
เยื่อไม้ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนกล้องบันทึกภาพ กล้วย 
ทองคำผสมและทองคำแท่ง โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว ส่งออกสินค้า ได้แก่ จีน ไทย เวียดนาม อินเดีย เยอรมัน ญี่ปุ่น ฮ่องกง 
กัมพูชาและสหรัฐอเมริกา 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 12 เม.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/49712/

04/22/2019กลับหน้าหลัก