เกาะติดข่าว

ปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้ากว่า 1.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าลาว แจ้งว่า ในปี 2561 สปป. ลาว มีมูลค่าการส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้ามูลค่าประมาณ 
1.31 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 24.30 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของ สปป. ลาว สำหรับตัวเลขมูลค่าการนำเข้าภายใต้สิทธิ
พิเศษดังกล่าวมีมูลค่าประมาณ 613 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 10.80 ของมูลค่าการนำเข้าทั้งหมดของ สปป. ลาว 

การนำเข้าและส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าของ สปป. ลาว แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบคือ แบบฝ่ายเดียวหรือระบบสิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรเป็นการทั่วไป (Generalized System of Preferences : GSP) และแบบตอบแทนกันหรือต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์หรือสัญญา
การค้าเสรี (Free Trade Agreement : FTA) สปป. ลาว ส่งออกภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้าทั้งหมด 37 ประเทศ สำหรับประเทศที่มีการส่งออก
มากที่สุดได้แก่ ไทย มูลค่าประมาณ 425 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม มูลค่าประมาณ 332 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และจีน มูลค่าประมาณ 
250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินค้าที่ส่งออกมากที่สุด ได้แก่ สินค้าอุตสาหกรรม มูลค่าประมาณ 637 ล้านดอลลาร์สหรัฐ รองลงมาคือสินค้า
เกษตรกรรม มูลค่าประมาณ 406 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสินค้าผลิตภัณฑ์แร่ธาตุ มูลค่าประมาณ 89.50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

สำหรับประเทศที่ สปป. ลาว นำเข้าสินค้าภายใต้สิทธิพิเศษทางการค้ามีทั้งหมด 39 ประเทศ และประเทศที่มีการนำเข้ามากที่สุด ได้แก่ ไทย จีน 
และเวียดนาม และประเภทสินค้านำเข้ามากที่สุด ได้แก่ พาหนะ ส่วนประกอบและ อะไหล่ วัสดุก่อสร้าง เครื่องนุ่งห่ม 
และสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 7 พ.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.laophattananews.com/archives/54245

05/13/2019กลับหน้าหลัก