เกาะติดข่าว

4 เดือนแรกของปี 2562 การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

การนำเข้าและส่งออกของ สปป. ลาว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า 3,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 32.4 
ของแผนการประจำปี ซึ่งคาดว่าหลังกลางปีจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

นายสุลิยน พิลาวง หัวหน้ากรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่ง สปป. ลาว กล่าวว่า ตัวเลขการนำเข้าและส่งออก
ของ สปป. ลาว ในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2562 มีมูลค่า 3,662 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา 
และคิดเป็นร้อยละ 32.4 ของแผนการประจำปี ประกอบด้วยการส่งออกมูลค่าประมาณ 1,338 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.7 
เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคิดเป็นร้อยละ 35.1 ของแผนการประจำปี และการนำเข้ามูลค่าประมาณ 1,524 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา และคิดเป็นร้อยละ 30 ของแผนการประจำปี 

สาเหตุที่ทำให้มีการนำเข้าน้อยกว่าการส่งออกอาจเป็นเพราะในช่วงต้นปีหลายโครงการและหลายบริษัทยังไม่ทันได้รับการอนุมัติ
แผนการนำเข้า (Master List) จากกระทรวงแผนการและการลงทุนแห่ง สปป. ลาว โดยแผนการดังกล่าวสามารถใช้เพื่อการขอยกเว้นหรือลดภาษี
ในการนำเข้า อย่างไรก็ตาม จากการคาดการณ์การนำเข้าและส่งออกในช่วง 6 เดือนแรกของปี การส่งออกจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบาย
ของรัฐบาล สปป. ลาว ยังคงเน้นการส่งเสริมและดึงดูดการลงทุนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น อาทิ ผู้ลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
หรือเขตเศรษฐกิจเฉพาะจะได้รับสิทธิพิเศษด้านภาษี นอกจากนั้น หมวดสินค้าโดยเฉพาะหมวดเกษตรกรรม เช่น กล้วย ยางพารา ยังคงส่งออก
ได้เป็นปกติ  

สำหรับการนำเข้าก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน เนื่องจากในช่วงดังกล่าวบริษัทส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติแผนการนำเข้าจากกระทรวงแผนการฯ 
แห่ง สปป. ลาว และโครงการใหญ่ๆ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษและเขตเศรษฐกิจเฉพาะก็ขยายการปรับปรุงพื้นที่และต้องการการนำเข้าสินค้าและ
เพื่อการส่งออก สินค้าที่มีศักยภาพและมีการส่งออกมากกว่าประเภทอื่น ได้แก่ หมวดไฟฟ้า แร่ธาตุ (แร่ทอง ทองคำ เกลือ) สินค้าอุตสาหกรรม 
(ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ จักรเย็บผ้า กระดาษ บุหรี่ น้ำตาล) และสินค้าเกษตรกรรม (มันสำปะหลัง กล้วย ยางพารา กาแฟ เนื้อวัว เนื้อควาย) 
สินค้าที่มีการนำเข้าส่วนใหญ่เป็นน้ำมันเชื้อเพลิง พาหนะ และอะไหล่ อุปกรณ์เครื่องจักร และวัสดุภัณฑ์ (เหล็ก ปูนซีเมนต์) โดยมีตลาดนำเข้าและ
ส่งออกจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ไทย จีน และเวียดนาม 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 10 มิ.ย. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/53025/

06/25/2019กลับหน้าหลัก