เกาะติดข่าว

เดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการค้ากว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังขาดดุล

ในเดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการนำเข้าและส่งออก 942.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ประกอบด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 389.78 
ล้านดอลลาร์สหรัฐและมูลค่าการนำเข้าประมาณ 553.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ ยังไม่รวมมูลค่าการนำเข้าและส่งออกไฟฟ้า 
อย่างไรก็ตาม สปป. ลาว ยังคงขาดดุลการค้ากับต่างประเทศ 164.09 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้าของ สปป. ลาว รายงานว่า ในเดือน พ.ค. 2562 สปป. ลาว มีมูลค่าการส่งออกสินค้า ประกอบด้วย 
แร่ทองแดง 58.91 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองแดง และสิ่งของที่ทำจากทองแดง 39.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กล้วย 16.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เยื่อไม้ 15.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชิ้นส่วนกล้องถ่ายภาพ 21.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องดื่ม (น้ำ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง) 23.02 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทองคำผสมและทองคำแท่ง 14.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มันสำปะหลัง 3.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องนุ่งห่ม 19.22 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 17.57 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกาแฟ (ที่ยังไม่แปรรูป) 11.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว ส่งออกสินค้า ประกอบด้วย ไทย 104.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 130.95 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เวียดนาม 92.20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินเดีย 15.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 7.61 ล้านดอลลาร์สหรัฐ กัมพูชา 2.29 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
สวิตเซอร์แลนด์ 2.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อังกฤษ 1.90 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และสหรัฐอเมริกา 1.47 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

มูลค่าการนำเข้า ประกอบด้วย พาหนะ 42.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 27.75 ล้านดอลลาร์สหรัฐ น้ำมันดีเซล
57.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อุปกรณ์จักรกล 47.63 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เหล็กและอุปกรณ์ที่ทำจากเหล็ก 48.44 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เครื่องดื่มชนิดต่างๆ 26.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ชิ้นส่วนอะไหล่รถ 18.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แก๊สโซฮอล์ 12.74 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เหล็กเส้นและเหล็กรูปภัณฑ์ 16.86 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และไฟฟ้า 4.92 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมีประเทศคู่ค้าสำคัญที่ สปป. ลาว นำเข้าสินค้า 
ประกอบด้วย ไทย 309.51 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จีน 150.87 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เวียดนาม 52.48 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ญี่ปุ่น 7.26 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
เกาหลีใต้ 5.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สหรัฐอเมริกา 2.24 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เบลเยี่ยม 1.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อินโดนีเซีย 1.56 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ สิงคโปร์ 1.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเยอรมนี 1.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า, วันที่ 5 ก.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://laoedaily.com.la/54726/

07/12/2019กลับหน้าหลัก