เกาะติดข่าว

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว - จีน ร้อยละ 72.8

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 2562 กระทรวงโยธาธิการและขนส่งแห่ง สปป. ลาว จัดการประชุมคณะบริหารโครงการก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน ครั้งที่ 6 
โดยมี ดร. บุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการฯ แห่ง สปป. ลาว และหัวหน้าคณะบริหารโครงการก่อสร้างฯ จากศูนย์กลางและ
ท้องถิ่นเข้าร่วม 

นายลัดตะนะมะนี คูนนีวง รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการฯ แห่ง สปป. ลาว รายงานว่า การก่อสร้างทางรถไฟลาว – จีน จนถึงเดือน มิ.ย. 2562 
มีความคืบหน้าร้อยละ 72.8 ของการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ เมื่อเทียบกับเดือน พ.ค. 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.7 โดยได้เริ่มก่อสร้าง
ทั้งหมด 975 จุด ประกอบด้วย การเจาะอุโมงค์ 74 แห่งที่เจาะแล้วเสร็จเป็นระยะทาง 168 กิโลเมตร การก่อสร้างสะพาน 156 แห่ง รวมระยะทาง 
237 กิโลเมตร ทั้งนี้ ได้ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อไปยังสถานที่ก่อสร้างอีก 922 กิโลเมตร และสะพานสำหรับติดตั้งสายส่งไฟฟ้า 860 กิโลเมตร 
รวมทั้งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 261 เครื่องและระบบน้ำประปา 128 กิโลเมตร 

นอกจากนี้ ได้มีการเวนคืนที่ดินเพื่อใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ในแขวงต่างๆ ได้แก่ แขวงหลวงน้ำทา 16.6 กิโลเมตร แขวงอุดมไซ 125.77 
กิโลเมตร แขวงหลวงพระบาง 76.94 กิโลเมตร แขวงเวียงจันทน์ 144.5 กิโลเมตร และนครหลวงเวียงจันทน์ 34.35 กิโลเมตร ทั้งนี้ คิดเป็นร้อยละ 
86.52 ของระยะทางก่อสร้างทั้งหมด 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ลาวพัฒนา, วันที่ 9 ก.ค. 2562 
เข้าถึงได้จาก https://www.laophattananews.com/archives/56158

07/19/2019กลับหน้าหลัก