เกาะติดข่าว

พิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าไทย – ลาว

เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2562 นายเวียงสะหวัด สีพันดอน รองรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ 
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ และผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้าผ่านแดนข้ามสะพานมิตรภาพ
ไทย – ลาว แห่งที่ 1 ที่ย่านกองเก็บตู้คอนเทนเนอร์ (Container Yard - CY) ท่านาแล้ง นครหลวงเวียงจันทน์ 

นายแสงทะวีไส มะลีวัน หัวหน้ากรมทางรถไฟ กระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สปป. ลาว กล่าวว่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟไทย – ลาว 
ระยะที่ 1 เป็นเงินกู้ยืมและเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน) 
(สพพ.) มูลค่า 197 ล้านบาท โดยก่อสร้างทางรถไฟระยะทาง 3.5 กม. แล้วเสร็จเมื่อปลายปี 2551 และเปิดเดินรถไฟโดยสารจากสถานี
ท่านาแล้งถึงสถานีหนองคาย ระยะทาง 6 กม. ตั้งแต่ต้นปี 2552 เป็นต้นมา มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 35,000 คนต่อปี  

ต่อมาเมื่อเดือน มิ.ย. 2555 รัฐบาล สปป. ลาวและ สพพ. ได้ลงนามสัญญากู้ยืมและการช่วยเหลือแบบให้เปล่า โครงการก่อสร้างทางรถไฟ
ไทย – สปป. ลาว ระยะที่ 2 มูลค่า 1,650 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ยืมร้อยละ 70 และเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 โดยแบ่งการก่อสร้าง
ออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ประกอบด้วยการก่อสร้าง CY สำนักงานและโกดังในร่ม ทางรถไฟเข้าไปถึง CY รางสับหลีกรถไฟ 
ระบบโทรคมนาคมและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มูลค่า 655 ล้านบาท (มี.ค. 2556 - ก.ย. 2558) และระยะที่ 2 ประกอบด้วย
การก่อสร้างทางรถไฟจากสถานีท่านาแล้งถึงสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ (บ้านคำสะหวาด เมืองไซเสดถา) ระยะทาง 7.5 กม. ซึ่งจะเริ่มก่อสร้าง
ในเดือน ต.ค. 2562 และคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค. 2564 

ที่ผ่านมากรมทางรถไฟ สปป. ลาว และการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งสองประเทศอำนวยความสะดวกในการเดินขบวนรถไฟขนส่งสินค้า เพื่อเตรียมการสำหรับการขนส่งสินค้าทางรถไฟลาว – จีนและไทย - จีน
ที่จะเชื่อมต่อกันในอนาคต 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 2 ส.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/56335/

09/06/2019กลับหน้าหลัก