เกาะติดข่าว

วางแผนสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาวที่แขวงเวียงจันทน์

เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 นายคำพัน สิดทิดำพา เจ้าแขวงแขวงเวียงจันทน์ได้แถลงต่อสื่อมวลชนว่า ปัจจุบันแขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่าง
การสำรวจพื้นที่ก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 7 (เลย - แขวงเวียงจันทน์) ใน 2 เมือง ได้แก่ เมืองชะนะคามและเมืองหมื่น 
และแขวงเวียงจันทน์ได้เสนอให้รัฐบาลยกระดับด่านท้องถิ่นในแขวงเป็นด่านสากล อย่างไรก็ดี รัฐบาลลาวและไทยยังอยู่ระหว่าง
การหารือเกี่ยวกับกำหนดเวลาเริ่มก่อสร้างสะพานดังกล่าว 

นายคำพันฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า แขวงเวียงจันทน์เป็นแขวงที่มีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุน ด้วยที่ตั้งที่เชื่อมโยงแขวงต่าง ๆ และไปยัง
นครหลวงเวียงจันทน์ และมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะเมืองวังเวียง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแขวง นอกจากนี้ 
แขวงเวียงจันทน์ยังมีที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตร โดยเฉพาะการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ  

ขณะนี้แผนกแผนการและการลงทุน แขวงเวียงจันทน์อยู่ระหว่างการปรับปรุงกลไกอนุมัติการลงทุน เพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและ
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม สิ่งท้าทาย คือ การทำให้เจ้าหน้าที่แขวงเข้าใจว่าการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจะเพิ่มการจัดเก็บรายได้ 
สร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชนในอนาคต 

ที่มา: หนังสือพิมพ์ Vientiane Times ฉบับวันที่ 20 ส.ค. 2562

09/06/2019กลับหน้าหลัก