เกาะติดข่าว

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง JETRO ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษของ สปป. ลาว

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 2562 ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษได้จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์การส่งเสริมการค้า
ต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) ประจำ สปป. ลาว กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่ง ได้แก่ เขตเศรษฐกิจพิเศษปากเซ – ญี่ปุ่น SME 
เขตเศรษฐกิจพิเศษสะหวัน – เซโน โซน C (สะหวันปาร์ค) เขตพัฒนาไซเสดถา และเขตนิคมอุตสาหกรรมและการค้าเวียงจันทน์ – โนนทอง 
ณ ห้องการส่งเสริมและคุ้มครองเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนางคำจัน วงแสงบุน รองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุน ผู้แทนจาก 
สอท. มาเลเซียและญี่ปุ่นประจำ สปป. ลาว และผู้แทนจากเขตเศรษฐกิจพิเศษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

นางคำจันฯ กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้เป็นนิมิตรหมายสำคัญในการร่วมมือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งนักธุรกิจ
จากประเทศอื่น ๆ ให้เข้ามาลงทุนใน สปป. ลาวมากขึ้น ปัจจุบัน สปป. ลาวมีเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 12 แห่ง สามารถดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ 597 บริษัท โดยเป็นบริษัทญี่ปุ่นกว่า 40 บริษัท ซึ่งจัดอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
การลงทุนของญี่ปุ่นใน สปป. ลาวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับการลงทุนของญี่ปุ่นในประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนั้น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
โดยเฉพาะ 4 แห่งข้างต้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการที่สะดวกเพื่อรองรับนักลงทุนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ 
ที่ผ่านมาบริษัทญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษหลายแห่งได้ผลิตและส่งออกสินค้ามาระยะหนึ่งและประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 
โดยที่ผ่านมารัฐบาล สปป. ลาวให้ความสำคัญและสนับสนุนการลงทุนของบริษัทญี่ปุ่นเนื่องจากเป็นการลงทุนที่มีคุณภาพและสร้างงานให้แก่
คนในท้องถิ่น และหวังว่าความร่วมมือระหว่าง JETRO กับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 แห่งนี้จะสามารถดึงดูดนักลงทุนและขยายความร่วมมือไปยัง
เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้ง 12 แห่งทั่วประเทศอีกด้วย 

JETRO ประจำ สปป. ลาวก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาลงทุนใน สปป. ลาว นายคาชิอิจิ อิวะคะมิ 
ผู้แทน JETRO ประจำ สปป. ลาว เชื่อว่าการลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับบริษัทญี่ปุ่น 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 4 ก.ย. 2562 https://laoedaily.com.la/58658/

09/09/2019กลับหน้าหลัก