เกาะติดข่าว

สภาพอัตราแลกเปลี่ยนของ สปป. ลาว

ในช่วงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2562 ตลาดการเงินโลกมีความผันผวน โดยเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับเงินยูโร 
และเงินบาทแข็งค่าร้อยละ 3.50 เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐ 

ภาวะดังกล่าวส่งผลให้อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบกับเงินสกุลต่างประเทศมีความผันผวน และค่าเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้เมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐและเงินบาท ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจาก สปป. ลาวยังไม่มีฐานการผลิตสินค้า
ภายในประเทศที่เข้มแข็ง จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมทั้งการนำเข้าสินค้า
และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการลงทุน ส่งผลให้ สปป. ลาวขาดดุลการค้ากับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง สปป. ลาวจึงต้องการเงินตรา
ต่างประเทศจำนวนมากเพื่อใช้ชำระค่านำเข้าสินค้าและบริการจากต่างประเทศ 

ภาวะการอ่อนค่าของเงินกีบข้างต้นส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อป้องกันและควบคุมผลกระทบ
ที่รุนแรง ธนาคารแห่ง สปป. ลาวได้มีความพยายามในการดำเนินนโยบายทางการเงินเพื่อควบคุมปริมาณเงินหมุนเวียนและควบคุมอัตรา
แลกเปลี่ยนให้เป็นไปตามกลไกตลาดในระดับที่เหมาะสม ในขณะเดียวกัน แหล่งรายรับเงินตราต่างประเทศของ สปป. ลาวยังมีจำกัด
เนื่องจาก สปป. ลาวขาดดุลการค้ากับต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องประหยัดการใช้จ่ายเงินตราต่างประเทศ นอกจากนี้ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรผลักดันและส่งเสริมการลงทุนเพื่อส่งออกในสาขาที่ สปป. ลาวมีศักยภาพ และอำนวยความสะดวกการลงทุน
จากต่างประเทศ รวมทั้งใช้สินค้าและบริการภายในประเทศให้มากขึ้น จำกัดการนำเข้าสินค้าที่ไม่จำเป็นและฟุ่มเฟือย และส่งเสริม
การท่องเที่ยวภายในประเทศและดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างประเทศให้มากขึ้น 

ที่มา: เว็บไซต์ธนาคารแห่ง สปป. ลาว วันที่ 2 ก.ย. 2562 http://www.bol.gov.la/fileupload/02-09-2019_1567418322.pdf

09/09/2019กลับหน้าหลัก