เกาะติดข่าว

ข้อควรรู้สำหรับผู้ที่สนใจจะดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำใน สปป. ลาว

ธนาคารแห่ง สปป. ลาวออกข้อตกลงกำหนดเงื่อนไขในการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ ฉบับเลขที่ 461/ทหล. ลงวันที่ 3 มิ.ย. 2562 
ซึ่งระบุหลักการ ระเบียบ และขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินธุรกิจ และขอบเขตการดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำ เพื่อให้มีความโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบ ดังนี้  

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาตดำเนินธุรกิจ ได้แก่ (1) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิสาหกิจ (2) มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 พันล้านกีบ 
(ประมาณ 2.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) (3) มีแผนดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ (4) มีที่ตั้งสำนักงานและรับประกันความปลอดภัยในการให้บริการ 
(5) ไม่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษในความผิดฐานยักยอกทรัพย์หรือฉ้อโกงทรัพย์ และ (6) ไม่เคยถูกถอนใบอนุญาตดำเนินธุรกิจนำเข้าและ
ส่งออกทองคำ 

ขั้นตอนการขออนุญาตมีดังนี้ 
1. ยื่นคำร้องขออนุญาตดำเนินธุรกิจนำเข้าและส่งออกทองคำต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
หลังจากขึ้นทะเบียนวิสาหกิจ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ (1) ใบคำร้อง (ราคา 200,000 กีบ/ชุด หรือประมาณ 22.7 ดอลลาร์สหรัฐ) 
(2) ประวัติผู้อำนวยการหรือผู้ถือหุ้น (3) แผนการดำเนินธุรกิจ (4) ใบรับรองสถานะทางการเงินและรายงานบัญชีสำรอง (5) สำเนา
ใบทะเบียนวิสาหกิจ (6) ทำเนียบผู้บริหารและกฎระเบียบของบริษัท (7) แผนที่ตั้งของสำนักงานที่ได้รับการรับรองจากนายบ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน) 
(8) ใบรับรองที่อยู่ (9) ใบรับรองการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (10) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (สำหรับคนลาว) (11) สำเนาหนังสือเดินทาง 
(สำหรับนักลงทุนจากต่างประเทศ) (12) หนังสือมอบอำนาจ (กรณีผู้ประกอบการไม่ได้มาด้วยตนเอง) (13) รูปถ่าย 3 ใบ 
2. ยื่นคำร้องต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว 
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด 
4. ธนาคารแห่ง สปป. ลาวจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ คำร้องและเอกสารถูกต้องและครบถ้วน 
จากนั้นจะออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ 
5. ผู้ประกอบการติดต่อกรมนโยบายเงินตรา ธนาคารแห่ง สปป. ลาว เพื่อขอรับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ พร้อมจ่ายค่าธรรมเนียมร้อยละ 0.01 
ของทุนจดทะเบียน สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านกีบ (ประมาณ 568 ดอลลาร์สหรัฐ) และสามารถดำเนินธุรกิจได้ตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ 

*อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 8,803 กีบ 

ที่มา: เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางด้านการค้า กรมการนำเข้าและส่งออก กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า สปป. ลาว วันที่ 9 ก.ย. 2562 
https://www.laotradeportal.gov.la/index.php?r=site/display&id=1773

09/17/2019กลับหน้าหลัก