เกาะติดข่าว

โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำน้ำเงี้ยบ 1 เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้ประเทศไทย

โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำน้ำเงี้ยบ 1 เริ่มผลิตไฟฟ้าเพื่อขายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย. 2562 
เป็นต้นมา หลังจากที่เริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี 2557 และแล้วเสร็จเมื่อเดือน ส.ค. 2562 

โครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำน้ำเงี้ยบ 1 มีกำลังการผลิตไฟฟ้า 290 เมกกะวัตต์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เขื่อนขนาดใหญ่และโรงผลิต
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเขื่อนขนาดเล็กและโรงผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ตั้งอยู่บริเวณแม่น้ำเงี้ยบ เมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำไซ 
เขื่อนขนาดใหญ่สร้างด้วยคอนกรีตอัดแน่น มีความสูง 167 เมตร มีกำลังผลิต 272 เมกะวัตต์ และจะขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. 
ผ่านสายส่งขนาด 230 กิโลโวลต์ ความยาว 120 กม. จากโครงการฯ ถึงสถานีไฟฟ้านาบง นครหลวงเวียงจันทน์ และกระแสไฟฟ้า
จะถูกปั่นขึ้นมาที่ 500 กิโลโวลต์ ก่อนจะส่งไปยังประเทศไทย สำหรับเขื่อนขนาดเล็กมีกำลังผลิต 18 เมกะวัตต์ โดยจะขายไฟฟ้า
ให้แก่รัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพื่อใช้ภายในประเทศ 

โครงการฯ มีระยะเวลาสัมปทาน 27 ปี อยู่ภายใต้การบริหารของบริษัท ไฟฟ้าน้ำเงี้ยบ 1 จำกัด โดยมีบริษัทร่วมทุนประกอบด้วย
บริษัท KPIC Netherlands B.V. (ร้อยละ 45) บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ร้อยละ 30)และ
บริษัท รัฐวิสาหกิจถือหุ้นลาว จำกัด (ร้อยละ 25) และหลังจากสิ้นสุดสัญญาสัมปทานโครงการดังกล่าวจะได้รับการโอนมา
เป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐบาล สปป. ลาว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 16 ก.ย. 2562
http://www.vientianetimes.org.la/sub-new/Business/Business_Nam_Ngiep_206.php

10/01/2019กลับหน้าหลัก