เกาะติดข่าว

ธนาคารหลายแห่งเข้าร่วมโครงการเงินกู้เพื่อส่งเสริม SMEs

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2562 นายคำแก้ว วิสีสมบัด ผู้รักษาการหัวหน้ากรมบริการธนาคาร ธนาคารแห่ง สปป. ลาวและผู้แทนธนาคารธุรกิจ 
ได้แก่ ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน ธนาคารพัฒนาลาว ธนาคารส่งเสริมกสิกรรม ธนาคารมารูฮาน เจแปนลาว จำกัด 
ธนาคารร่วมพัฒนา ธนาคารลาว – จีน จำกัด ธนาคารร่วมธุรกิจลาว – เวียดนาม ธนาคารเอสที จำกัด ธนาคารหุ้นส่วนการค้าทหาร 
สาขา สปป. ลาว ธนาคารไซง่อนเทืองตินลาว จำกัด ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเข้าร่วมโครงการเงินกู้
จากธนาคารพัฒนาแห่งชาติจีน (CDB) วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2,500 พันล้านกีบ) เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) ใน สปป. ลาว โดยมีนายสอนไช สิดพะไช ผู้ว่าการธนาคารแห่ง สปป. ลาว และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

โครงการดังกล่าวเป็นการปฎิบัติตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาล สปป. ลาว โดยเฉพาะ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยการส่งเสริมการพัฒนา SMEs โดยรัฐบาล สปป. ลาวได้กำหนดเงื่อนไขสำหรับธนาคารที่รับเงินกู้จาก CBD อาทิ อัตราส่วนหนี้ค้างจ่าย
ต่อสินเชื่อทั้งหมดต้องต่ำกว่าร้อยละ 5 อัตราส่วนทุนต้องมากกว่าร้อยละ 8 ผลตอบแทนต่อทุนไม่ให้ต่ำกว่าร้อยละ 10 เงินกู้ดังกล่าวแบ่งออก
เป็น 3 งวด งวดละ 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (880 พันล้านกีบ) 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่ วันที่ 17 ก.ย. 2562 
https://www.vientianemai.net/khao/22369.html

10/01/2019กลับหน้าหลัก