เกาะติดข่าว

เดือน ม.ค. – ก.ย. 2562 สปป. ลาวมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11

กรมโฆษณาการท่องเที่ยว กระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว สปป. ลาว เปิดเผยสถิตินักท่องเที่ยวโดยช่วงเดือน ม.ค. – ก.ย. 
2562 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา สปป. ลาว 3.4 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2561 (3,092,086 คน) 
โดยนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 26 นักท่องเที่ยวเวียดนามเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวไทยลดลงร้อยละ 6 สำหรับสถิติ
นักท่องเที่ยวชาติอื่น ๆ ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นร้อยละ 22 อังกฤษร้อยละ 22 เยอรมนีร้อยละ 13 ส่วนชาติที่ลดลง 
ได้แก่ ผรั่งเศสลดลงร้อยละ 11 เกาหลีใต้ร้อยละ 1 เดนมาร์กร้อยละ 27 สวิตเซอร์แลนด์ร้อยละ 11 และฟินแลนด์ร้อยละ 28 

นายสูน มะนีวง หัวหน้ากรมโฆษณาการท่องเที่ยว เห็นว่า หนึ่งในสาเหตุที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมา สปป. ลาวเพิ่มขึ้น
จากปีที่ผ่านมาเป็นเพราะนโยบายส่งเสริมปีท่องเที่ยวลาว – จีน 2019 อีกทั้งกระทรวงแถลงข่าวฯ สปป. ลาวได้โฆษณาประชาสัมพันธ์
ด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

ปัจจุบัน สปป. ลาวยังไม่บรรลุเป้าหมายการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ 4.5 ล้านคน มายัง สปป. ลาวในปีท่องเที่ยวลาว – จีน 2019 
ตามที่กระทรวงแถลงข่าวฯ สปป. ลาวได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ นายสูนฯ คาดว่า สปป. ลาว จะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวภายในสิ้นปีนี้ 
และเห็นว่า แม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งจะได้รับผลกระทบจาก ภัยพิบัติแต่ยังสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางไปยังแขวง
เหล่านั้นได้ ในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2562 แขวงต่าง ๆ ได้จัดทำแผนการดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยปรับลดค่าบริการและค่าที่พัก 
ประดับตกแต่งแหล่งท่องเที่ยว ปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ของที่ระลึก รวมถึงประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวและจัดทำแพ็กเกจ
การท่องเที่ยว นอกจากนี้ ด่านชายแดนต่าง ๆ ได้ปรับปรุงการให้บริการและจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับ
นักท่องเที่ยว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 22 ต.ค. 2562 
https://laoedaily.com.la/2019/10/22/63242/

11/05/2019กลับหน้าหลัก