เกาะติดข่าว

สปป. ลาวและจีนร่วมกำหนดเงื่อนไขการส่งออกมันเทศไปยังจีน

เมื่อวันที่ 18 ต.ค. 2562 นายพวงปะลิสัก ปะวงเวียงคำ รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว และนาย Han Sen 
รองหัวหน้าองค์กรคุ้มครองบริหารภาษีแห่งประเทศจีน (GACC) ได้ร่วมลงนามข้อกำหนดเงื่อนไขด้านสุขอนามัยพืชสำหรับการส่งออก
มันเทศจาก สปป. ลาวไปยังจีน ในช่วงการประชุมทบทวนการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการกักกันพืชและสัตว์ 
และความปลอดภัยด้านอาหาร โดยเฉพาะมาตรฐานสินค้าเกษตรของ สปป. ลาวที่ส่งออกไปยังจีน ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน 

ที่ผ่านมา สปป. ลาวได้ลงนามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชและสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด กล้วย มันสำปะหลัง ข้าว แตงโม และข้อกำหนด
ด้านสุขอนามัยเกี่ยวกับการกักกันและตรวจสุขภาพสัตว์ใหญ่ที่ส่งออกไปยังจีน เช่น วัว ปัจจุบัน สปป. ลาวมีพื้นที่ปลูกมันเทศ 
4,600 เฮกตาร์ มีผลผลิตเฉลี่ย 17 ตันต่อ 1 เฮกตาร์ ในอนาคตทั้งสองฝ่ายจะเจรจาและลงนามข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชสำหรับ
การส่งออกสินค้าไปยังจีนอีก 23 ชนิด ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกการส่งออกสินค้า โดยปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย 
คุณภาพอาหารและสินค้า และมาตรฐานสุขอนามัยพืช และสัตว์ขององค์การการค้าโลก (WTO/SPS) การดำเนินการดังกล่าว
เป็นการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรภายใน สปป. ลาว โดยเฉพาะเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืน 
ซึ่งเป็นจุดเด่นของ สปป. ลาว 

ที่มา: เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เศรษฐกิจการค้า วันที่ 25 ต.ค. 2562 
 https://laoedaily.com.la/2019/10/23/63357/ และ นสพ. Vientiane Times วันที่ 25 ต.ค. 2562 


ข้อมูลเพิ่มเติม 
1. มาตรการสุขอนามัยพืชเป็นมาตรการที่ใช้ในการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อป้องกันและคุ้มครองพืช และสุขภาพมนุษย์
และสัตว์ภายในประเทศ โดยเฉพาะความเสี่ยงที่เกิดจากการบริโภคหรือต่อโรคที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต ที่ติดมากับพืช สัตว์และผลิตภัณฑ์ 
รวมทั้งสารเจือปนในอาหาร สารพิษหรือจุลินทรีย์ที่เป็นพาหะของโรค ทั้งนี้ การกำหนดระดับความปลอดภัยและการตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้านำเข้าจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ 
2. สปป. ลาวมีพื้นที่เหมาะสมต่อการทำการเกษตร โดยประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร ทั้งนี้ การผลิตสินค้าเพื่อส่งออกยังมี
ปริมาณน้อย ดังนั้น สปป. ลาวต้องปรับตัวเพื่อใช้ศักยภาพที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบันจีนถือเป็นตลาดใหญ่ที่พร้อมจะรองรับ
สินค้าที่ผลิตใน สปป. ลาว 
 3. จากข้อมูลสถิติขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) พบว่า ในปี 2560 สปป. ลาว ผลิตมันเทศได้จำนวน 
110,130 ตัน จัดอยู่ในอันดับ 39 ของโลก

11/05/2019กลับหน้าหลัก