เกาะติดข่าว

สปป. ลาวกู้เงินจาก ADB เพื่อดำเนินโครงการด้านการเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2562 นายบุนโจม อุบนปะเสิด รองรัฐมนตรีกระทรวงการเงิน สปป. ลาว ในฐานะผู้แทนรัฐบาล สปป. ลาว 
และนาย Yasushi Negishi ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ประจำ สปป. ลาว ได้ร่วมลงนามสัญญากู้ยืมเงิน
จำนวน 140 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ การเกษตร การศึกษา และการบริหารการคลัง โดยมี
รองรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ สปป. ลาว รองรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สปป. ลาว ผู้แทนกระทรวงแผนการ
และการลงทุน สปป. ลาว รองเจ้าแขวงหัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี และเชียงขวาง และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม 

รายงานข่าวระบุว่า เงินกู้ยืมนี้มุ่งเน้นเพื่อใช้สำหรับเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
รักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน และขจัดความยากจน โดยการดำเนินโครงการพัฒนาใน 3 ด้าน ดังนี้ (1) ด้านการเกษตร จะใช้เงินกู้
จำนวน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการสร้างระบบชลประทาน ปรับปรุงด้านโภชนาการ สร้างถนนในเขตชนบท การเข้าถึงตลาดเกษตร 
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรใน 4 แขวงทางภาคเหนือของ สปป. ลาว ได้แก่ หัวพัน หลวงพระบาง ไซยะบูลี 
และเชียงขวาง (2) ด้านการศึกษา จะใช้เงินกู้จำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการสร้างงาน เพิ่มอัตราการเข้าเรียน ปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให้เหมาะสมกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ (3) ด้านการบริหารการคลังของรัฐ 
จะใช้เงินกู้จำนวน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐในการบริหารจัดการหนี้สินภาครัฐ การปรับปรุงด้านภาษี การวางแผนงบประมาณ 
และการเงินระยะกลาง การส่งเสริมการปกครอง และการสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงิน 

ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 1 พ.ย. 2562 
         https://laoedaily.com.la/2019/11/01/64092/

12/12/2019กลับหน้าหลัก