เกาะติดข่าว

เขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม (ชายแดนลาว – จีน) ต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

นายโจว คุน ประธานกรรมการกลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ จากต่างประเทศหลายแห่งเข้ามา
ลงทุนในภาคการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่ และกว่า 100 บริษัทฯ ได้เริ่มดำเนินธุรกิจและการค้าในเขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงาม 
รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี เขตเศรษฐกิจฯ ยังคงต้องการดึงดูดการลงทุนกว่า 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 

ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปรับหน้าดินเพื่อสร้างอาคาร ซึ่งได้ปรับหน้าดินแล้วเสร็จร้อยละ 80 โดยบริษัทฯ 
คาดว่า เขตเศรษฐกิจฯ จะได้รับการพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบในอีก 10 – 15 ปีข้างหน้า เมื่อแล้วเสร็จคาดว่าจะมีผู้ทำงานและอาศัย
ในเขตเศรษฐกิจฯ กว่า 300,000 คน ซึ่งจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่อาศัย อยู่ทางภาคเหนือของ สปป. ลาวที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจดังกล่าว 
อีกทั้งเพิ่มรายได้ให้รัฐบาล สปป. ลาวจากการเก็บภาษีจากบริษัทและนักลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางภาคเหนือ
ของ สปป. ลาว 

เขตเศรษฐกิจเฉพาะบ่อเต็นแดนงามตั้งอยู่แขวงหลวงน้ำทาทางภาคเหนือของ สปป. ลาว มีชายแดนติดกับ เมืองบ่อหาน มณฑลยูนนาน
ของจีน กลุ่มบริษัท ไห่เฉิงยูนนาน จำกัด ได้รับสัมปทานต่อจากบริษัท ฟุกฮิง ทราเวล จำกัด จากฮ่องกง โดยได้เริ่มพัฒนาเขตเศรษฐกิจฯ 
ตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมาภายใต้สัญญาสัมปทาน 90 ปี เขตเศรษฐกิจฯ แบ่งพื้นที่การลงทุนออกเป็นพื้นที่การค้า การเงินและการธนาคาร 
โลจิสติกส์ การศึกษา การบริการทางการแพทย์ และการท่องเที่ยว 

ที่มา: นสพ. Vientiane Times 28 ต.ค. 2562

12/12/2019กลับหน้าหลัก