เกาะติดข่าว

ปัจจัยที่อาจทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่บรรลุตามเป้าหมาย

สปป. ลาวยังเผชิญกับหลายปัจจัยที่มีความท้าทายในการดึงดูดนักท่องเที่ยวในปี 2562 ให้ได้ตามเป้าหมาย 4.5 ล้านคน 
และในช่วง 9 เดือนแรกของปีมีจำนวนนักท่องเที่ยว 3.4 ล้านคนเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 โดยมีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26 ขณะที่นักท่องเที่ยวจากประเทศอื่น ๆ มีจำนวนลดลง 

นายคัดตะพอน พมมะปันยา ประธานสมาคมนักธุรกิจหนุ่มแขวงหลวงพระบาง กล่าวว่า การดึงดูดนักท่องเที่ยว อาจจะไม่บรรลุตาม
เป้าหมายเนื่องจากปัจจัยด้าน (1) โครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะถนนที่เชื่อมต่อกับแหล่งท่องเที่ยว ยังไม่มีคุณภาพ 
รวมถึงของที่ระลึกของ สปป. ลาวยังไม่มีความหลากหลาย (2) โรงพยาบาลหรือศูนย์รักษาสุขภาพยังไม่ได้มาตรฐาน 
(3) อาหารและร้านอาหารต่าง ๆ ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวที่ต้องการทานอาหารลาวดั้งเดิม 
(4) มัคคุเทศก์บางคนยังขาดความรู้และไม่สามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว (5) เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนหาประโยชน์
จากการปรับค่าปรับนักท่องเที่ยวแทนที่จะช่วยเหลือหรือให้คำแนะนำ และ (6) บริษัทท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้รถโดยสารที่ยัง
ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัยและกำหนดราคาค่าบริการที่สูงเกินไป เพื่อให้แขวงหลวงพระบางสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ยกระดับระบบการรักษาสุขภาพให้มีคุณภาพ ผู้ประกอบการโรงแรม
ควรนำเทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาใช้บริหารและควบคุมราคาให้เหมาะสม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้มีจรรยาบรรณและมีคุณภาพ 

นายปะกาสิด จันทะปันยา ประธานสมาคมโรงแรมและร้านอาหารลาว กล่าวว่า การดึงดูดนักท่องเที่ยว ในกิจกรรม Visit Laos – 
China Year 2019 ยังเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากปัญหาสงครามการค้า ภัยพิบัติต่าง ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อเการขยายตัวของศรษฐกิจ 
ประชาชนมีรายได้น้อยลง ส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง ในอนาคตการดึงดูดนักท่องเที่ยวของ สปป. ลาวจะต้องอาศัยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเร่งปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นอาหารปลอดสารพิษ และพัฒนาบุคลากร
ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาพร้อมกับรถไฟลาว – จีน และทางด่วนต่าง ๆ ที่กำลังใกล้จะแล้วเสร็จ 

 ที่มา: เว็บไซต์ นสพ. เศรษฐกิจการค้า วันที่ 1 พ.ย. 2562 
          https://laoedaily.com.la/2019/11/07/64489/

12/12/2019กลับหน้าหลัก