หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

ขอเชิญเข้าร่วมงานเทศกาลอาหารและสมุนไพร "Taste Thai"
โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ1 จะเริ่มทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าภายในสิ้นปีนี้

โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ น้ำเงี้ยบ 1ตั้งอยู่ที่เมืองบอลิคัน แขวงบอลิคำไซ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 โดยจะทำการทดลองผลิตกระแสไฟฟ้าในช่วงสิ้นปี 2561 และจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนลาว – ไทย ครั้งที่ 11

นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่ง สปป. ลาว ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการร่วมชายแดนลาว – ไทย และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ในฐานะผู้แทนฝ่ายไทย

ธนาคารโลกคาดการณ์คาดเศรษฐกิจโลก ปี 2561

ธนาคารโลกคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโลกปี 2561 จะขยายตัวร้อยละ 3.1 โดยมีผลมาจากการฟื้นตัวของภาคการผลิต การค้าและการบริการ ส่วนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ สปป. ลาว

รัฐบาลลาว มอบหมายให้ธนาคารเร่งปรับปรุงนโยบายสินเชื่อเพื่อให้ธุรกิจเข้าถึงแหล่งทุนมากขึ้น

ตามดำรัสของนายกรัฐมนตรี เลขที่ 397/นย ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ว่าด้วยการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม แห่งชาติ และแผนงบประมาณประจำปี 2561

ลาว เร่งออกใบอนุญาตทำงานให้แรงงานลาวที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยกว่า 1 แสนคน


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ร่วมกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM)

โครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้า

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 กรมภาษี กระทรวงการเงิน ได้จัดพิธีเปิดโครงการตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์ (Container Control Unit: CCU) ที่ลานพักสินค้าท่านาแล้ง (Container Yard: CY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าสินค้าที่ผิดกฎหมาย

ADB มีแผนให้การสนับสนุนโครงการตามเส้นทาง R3

Mr. Yasushi Negishi (ADB Country Director for the Lao PDR) ชี้แจงว่า ADB มีแผนสนับสนุนโครงการตามเส้นทางเศรษฐกิจ R3

กลุ่มประเทศ GMS หารือความร่วมมือด้านการซื้อ–ขายไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 กระทรวงพลังงานและบ่อแร่ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) ได้จัดประชุมคณะกรรมาธิการเพื่อประสานงานด้านการค้าพลังงานในอนุภูมิภาค ครั้งที่ 23 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการซื้อ – ขาย ไฟฟ้าในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) รวมทั้งการขยายการซื้อ – ขายไฟฟ้าให้เชื่อมโยงในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS)

ธนาคารโลกชี้การส่งออกเพิ่มขึ้นจะช่วยสร้างงานมากขึ้น

จากรายงานของธนาคารโลกเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สปป. ลาว ฉบับล่าสุด คาดการณ์ว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจปี 2560 จะขยายตัวอยู่ในระดับร้อยละ 6.7ด้านการขจัดความยากจนอยู่ในระดับร้อยละ 13


Pages: Prev. 1 ... 10 11 12 13 14 ... 25 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon