หน่วยงานสำคัญในการติดต่อธุรกิจ

การลงทุนในสปป. ลาว : รู้เรา (1)

สปป. ลาว และประเทศไทยมีความสนิทชิดเชื้อทั้งในด้านภูมิศาสตร์รวมถึงวัฒนธรรม และมีภาษาใกล้เคียงกัน ทำให้นักลงทุนไทยที่ลงทุนอยู่แล้วหรือที่กำลังสนใจ การลงทุน ใน สปป. ลาว ได้เปรียบ มากกว่านักลงทุนชาติอื่นที่สนใจการลงทุนใน สปป. ลาว

กฎหมายไฟฟ้าใน สปป ลาว
เขตส่งเสริมการลงทุน (เขตที่ 1 เขตที่ 2 และ เขตที่ 3)
วันหยุดตามกฎหมายแรงงาน
แรงงานชาวต่างชาติ
ประกันสังคม
ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
การจ้างแรงงานท้องถิ่น
บริษัทจำกัดผู้เดียว
บริษัทจำกัด

Pages: Prev. 1 ... 18 19 20 21 22 ... 25 Next

หน่วยงานภาคเอกชน

Coming soon